Byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er et av Norges største samferdselsprosjekter. Den valgte trasen for bane og vei medfører et stort inngrep i det verdifulle natur- og kulturlandskapet i Ringerike og Hole kommune.

Utbyggingen utløser krav om økologisk kompensasjon. Både metoden og kravet om økologisk kompensasjon er forholdsvis nye i Norge, og arbeidet betraktes som et pilotprosjekt.

Regjeringen har bestemt at Ringeriksbanen og nye E 16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss skal planlegges som et felles prosjekt mellom Bane Nor og Statens vegvesen.

Behovet for økologisk kompensasjon er en direkte følge av samferdselsprosjektet og er Fellesprosjektets ansvar, mens Fylkesmannen er ansvarlig for verneprosessen som følge av kompensasjonsarbeidet.

På denne nettsiden finner du informasjon om mål og fremgang i vernearbeidet.

 

Aktuelt

RSS

Store verdier i våtmark

En ekspertgruppe har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet økosystemtjenestene samfunnet får fra våtmark.

Les mer

Revidert reguleringsplan utsatt

Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 har varslet at de er forsinket med merknadsbehandlingen etter høringen av reguleringsplanen.

Les mer

Storelva ved Mælingen

Miljødirektoratet har vurdert verneplanen

Miljødirektoratet har gått gjennom Fylkesmannens verneforslag og oversendt sin anbefaling i saken til Klima- og miljødepartementet.

Les mer

Gå til «Aktuelt»