Rapporter

Fagrapporter naturmiljø 1.november 2014

Fagrapportene ligger som vedlegg, se høyre marg.

I løpet av 2014 har det blitt gjennomført natur- og miljøfaglige registreringer for å få en oppdatert status når det gjelder økologisk tilstand i naturreservatet.  Undersøkelsene omfatter temaene naturtyper/vegetasjon/flora, fugleliv, fiskefauna, bunndyrfauna, planteplankton, bunnsedimenter og vannkjemi, samt kvalitet på landbruksarealer.

Undersøkelsene vil inngå i grunnlaget for vurdering av hvilke arealer som er hensiktsmessige å innlemme i naturreservatet, avbøtende tiltak, miljøoppfølgingsprogram og reguleringsplan med tilhørende ytre miljøplan.