Status på tredriverprosjektet i Vest-Finnmark

Prosjektet er nå i sluttfasen av kartleggingsdelen. 11. juni holdt styringsgruppa et møte der de foreløpige resultatene ble lagt fram. 

Les mer

Vil du skape næring fra skog og tre i Finnmark?

Har du ideer for hvordan skog- og trenæringa kan vokse? Har du tanker om produkter innen næringa som kan kommersialiseres? Ser du potensiale for økt hogst og verdiskapning i skogen i Finnmark?

Les mer

Samling for skogsentreprenører i Karasjok 8.-9. april

Uka rett etter påske samles skogsentreprenører i Finnmark til faglig samling i Karasjok. Vi skal være på Jergul fjellstue. 

Les mer

Noodt&Reiding får Tredriverprosjektet i Vest-Finnmark

Vi skal nå fullføre kartlegginga av skog- og trenæringa i Finnmark og Vest-Finnmark står for tur.

Les mer

Fagsamling og årsmøte i Finnmark treforum 15.-16. oktober

Finnmark treforum samlet medlemmene til faglige diskusjoner og årsmøte i Karasjok. Tema var tynning, treegenskaper til restaureringsvirke og skjøtsel av bynær skog. På årsmøtet ble Ola Losvar valgt til ny leder. 

Les mer

Rapporten fra Tredriverprosjektet i Sør-Varanger lagt fram

Skogen i Pasvik gir muligheter for verdiskaping. Prosjektet har fått fram nye aktører og etableringer basert på skogressursen i dalen. 

Les mer

Styringsgruppa i prosjekt "Tredriver" møtes 2. september

Finnmark treforum har første halvår 2014 gjennomført et prosjekt Tredriver som har hatt som oppgave å utrede muligheter for økt treproduksjon i Pasvik. Prosjektrapport er nå levert og styringsgruppa får denne framlagt i møtet. 

Les mer

Foredrag fra Treseminaret i Pasvik

Her ligger de fleste foredragene fra seminaret 14.-15. mai.

Les mer

Prosjekt tredriver startet i Finnmark

Finnmark treforum har tatt initativ til å starte et tredriverprosjekt i fylket. Målet er å få økt foredling av finnmarksskogen. Første halvår 2014 er Kirkenes næringshage engasjert i et forprosjekt der de skal avdekke mulighetene i fylkets viktigste skogkommune, Sør-Varanger.

Les mer

Får vi en tredriver i Finnmark?

6.-7. mai var det møter og kurs der et tema var å få til økt trebruk i Finnmark. En måte å komme dit blir å etablere en "tredriver" i fylket, som skal ha som oppgave å framsnakke bruk av tre i byggeprosjekter.

Les mer