Finnmark får nå en egen tredriver som skal jobbe for økt trebruk i fylket. Det blir Tor Håvard Sund som i dag er skogbrukssjef i Alta som får ansvaret for dette i et tre-årig prosjekt. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Finnmark, Alta kommune og Innovasjon Norge. Målet for tredriversatsingen i Finnmark er å øke bruken av tre i offentlige og private bygg, øke produksjon, tilbud og salg av lokalt produserte treprodukter samt å bidra til å utvikle nettverket mellom trebrukere og produsenter i og utenfor fylket.

Delmål/arbeidsmål i prosjektet er:

 • Samle og iverksette anbefalinger og forslag som har kommet fram i de to forprosjektene som er kjørt i Finnmark i hhv. øst og vest.
 • være en pådriver for mer bruk av tre i store og små byggeprosjekter, informere om treets fortrinn til beslutningstakere i byggeprosesser
 • informere og ha dialog med arkitektmiljøet om aktuelle utbyggingsprosjekt i fylket
 • hente kunnskap og samarbeide med kompetansemiljøet i trenettverket til Innovasjon Norge og lokalt trenettverk
 • legge til rette for større produksjon av sagbruks- og trelastprodukter produsert lokalt, med fokus på de produktene som finnmarksskogen egner seg til
 • utvikle et produktsortiment der den høye kjernevedandelen i tømmer fra Finnmark kan utnyttes i kommersielle produkter.
 • arbeid med kompetanseheving og nettverksbygging mellom skog- og trebedriftene i fylket gjennom Finnmark treforum, Fefo og offentlig skogmyndighet
 • videreføre samarbeidet med skognæringa og skogforvaltninga i Troms om felles utfordringer i fylkene. Koble tredriverrollen opp mot bioenergi siden dette er en viktig faktor for skogbruket i begge fylker.

 Det er Tor Håvard Sund, som i dag er skogbrukssjef i Finnmark og Kvænangen kommune i Troms, som får ansvaret for tredriver-oppgavene. Han vil jobbe ca 30 % av stillingen med disse oppgavene. De kommunale skogoppgavene blir også ivaretatt, men fokus blir nå mer på utvikling av skog- og trenæringa. 

Styringsgruppe for tredriverprosjektet i Finnmark

For å styre prosjektet med tredriver foreslås opprettet en styringsgruppe som skal sikre at oppgavene som skisseres her gjennomføres, og sikrer at det er kontakt med samarbeidspartnerne. Gruppa vil bestå av:

 • Fylkesmannen i Finnmark v/fylkesskogmester Helge Molvig, prosjektansvarlig
 • Finnmarkseiendommen ved skogforvalter Ole Andre Hestmo
 • Finnmark treforum ved leder Stig Hjalmar Jacobsen
 • Tredriver i Finnmark – Tor Håvard Sund