Tynning av skogen i Finnmark skaper arbeidsplasser og gir fornybar energi. Finnmarkseiendommen (FeFo) har nå over 11.000 kubikkmeter tømmer i Pasvik, Karasjok og Alta, som skal bli til fjernvarme.

I Finnmark er det store arealer med yngre skog som nå er i tynningsfasen. Bare i Pasvik er det ca 200 000 daa med furuskog der man nå tar ut en del av stammene. I praksis reduseres treantallet fra 160 til 110 trær per daa, altså en reduksjon på 30%. Formålet er å skape en skog med god kvalitet i god vekst. Samtidig blir det verdiskaping lokalt.

Se video fra FeFo, som viser drifta:

Det som tynnes går i hovedsak til bioenergi i fjernvarmeanlegg. I tillegg kommer det fram noe sagtømmer, stolpevirke og ved i driftene. I løpet av 40 år vil det være mye skogareal i Finnmark med førsteklasses sagtømmer.

Skogbruk er en langsiktig næring og når vi skjøtter skogen i dag gir det grunnlag for arbeidsplasser og verdiskaping i framtida. Samtidig er det å drive skogbruk et godt klimatiltak. Ved å bruke tre som erstatning for fossil energi, og bygge hus av tømmer i stedet for betong reduserer vi våre samla karbonutslipp.