Fokus på lokal verdiskaping og opprusting av skogsbilvegnettet var sentralt da Finnmark Treforum i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark inviterte til skognæringsmøte i Pasvik.

6.-7. april var det Finnmark sin tur til å sette fokus på Infrastrukturprogrammet i kystskogbruket. Møtet var lagt til Svanhovd miljøsenter i Pasvik, - et sted med lange tradisjonar innafor både skogsdrift og skogindustri. Landbruksdirektør Torhild Gjølme åpnet møtet med at hun hadde store forventningar til framtida for skogbruket i fylket. Økt verdiskaping på dagens ressurs og sikker avsetning av tynningsvirke er viktige oppgaver framover.  


Politisk deltakelse

Arbeiderpartiveteranen Roger Hansen fra Mehamn fekk deretter ordet og sa bla. at han gjerne ville medvirke til å utvikle en tettere dialog mot fylkesmann og fylkeskommunen og med det styrke skognæringa i fylket. Nylig ble han innvalgt i styringsgruppa for fylkeskommunenes oppfølging av Kystskogbruket sammen med politikere fra de øvrige kystfylkene som deltar i samarbeidet.

Infrastrukturprogrammet krever lokal verdiskaping i Finnmark

Jan Olsen fra Skogkurs holdt innlegg om Infrastrukturprogrammet og utfordringene i Finnmark. Det er i hovedsak furu og lauvskog i Finnmark. En av de viktigste konklusjonene i Infrastrukturprogrammet er at Finnmark på samme vis som deler av Nordland og Troms, må utvikle en infrastruktur som i større grad er basert på lokal og regional verdiskaping. Avstanden til det europeiske markedet som i eks. Tyskland er lang selv med båttransport, og dette vil ikke være lønnsomt for furu- og lauvskogen i Finnmark.

Det er derfor viktig å sikre lokal avsetning for skogsvirke. Til nå har bioenergianleggene i fylket tatt mot ca 10 000 m3 årlig. I tillegg kan markedet i Finland være aktuell mottaker, i alle fall for flis- og energivirke. På sikt blir det imidlertid store ressurser med kvalitetstømmer når dagens tynningsfelt blir hogstmodne. Dette vil ha en langt høyere kvalitet og pris enn dagens råstoff, men det må da være sagbruk i fylket som kan foredle dette råstoffet.   

Vedlikeholdsbehov

Fylkesskogmester i Finnmark Helge Molvig fortalte at kommuene Alta, Karasjok, Porsanger og Sør-Varanger har så godt som alle skogsbilvegene i fylket. Det er fordi den produktive barskogen (furu) er her, totalt ca. 600 000 dekar. I alt er det 256 km med skogsbilveger i Finnmark som registrert i vegdatabasen og 150 km av disse er i Pasvik. I dag er det lite vegbygging i den produktive lauvskogen. Kostnaden sett i forhold til verdien på dette virket tilsier utdrift på snøføre og på vinterbilveger, framfor nye permanente veger. 

Men det ble bygd en god del skogsveger på 50 og 60 talet i furuskogen i Finnmark. I dag er det et stort behov for opprusting av disse vegene og særleg i Pasvik. "Vegvedlikehold  er vårt hovedfokus nå. I år har vi i samarbeid med Landbruksdirektoratet og grunneier FeFo etablert ei tiltakspakke til ei ekstraordinær satsing på vegvedlikehold i Pasvik" avslutter Molvig.