I løpet av 2015 har Finnmark treforum kjørt et prosjekt i kommunene Alta, Karasjok og Porsanger som har utredet mulighetene som ligger i økt hogst og salg av treprodukter. Noodt&Reiding i Alta har utført arbeidet og nå foreligger rapporten. 

Rapporten konkluderer ikke uventet med at det er vanskelig å konkurrere innenfor markedet for standard trelast. Det unike med finnmarksskogen er tømmer med stor andel kjerneved, som har meget gode egenskaper i forhold til holdbarhet. Produkter laget av kjerneved vil være mulig å selge i et lokalt marked til en god pris, og det er registrert en interesse hos byggevarehandelen å tilby denne type varer.

Et annet produkt det pekes på er stolper. I Finnmark selges det et betydelig antall gjerdestolpper til reindrift og landbruk, samt material til fiskehjell og lavvostenger. Det er mye småtømmer som tas ut i tynningsdrifter i dag, og som dermed er tilgjengelig til en lav kostnad.

Prosjektet har også sett på volum som kan hogges, i forhold til kapasiteten på sagbruk i regionen. Det er god nok kapasitet på dagens sagbruk til å foredle det volumet som er aktuelt å ta ut. De som driver i næringa i dag kan dermed øke produksjon og inntjening ved å bruker mer av sin tid på saga.  

En utfordring det pekes på er at det er vanskelig å innfri større ordre med dagens sagbruksstruktur. Rapporten anbefaler derfor at hele næringa går sammen om å opprette et materiallager eller en materialbank som produsentene leverer inn til, og som salgsleddet/byggevareforhandlerne kan hente varer ut fra. Et slikt samarbeid kan gjøre produsentene bedre i stand til å levere det som etterspørres.   

Finnmark treforum vil sammen med samarbeidspartnere som Fefo, Finnmark fylkeskommune, Sametinget og Innovasjon Norge ta tak i konklusjonene og jobbe videre med disse for å få til økt verdiskaping fra skogbruket i regionen.