Skogen i Pasvik gir muligheter for verdiskaping. Prosjektet har fått fram nye aktører og etableringer basert på skogressursen i dalen. 

2. september ble rapporten fra prosjektet lagt fram for styringsgruppa.  Møtet markerte slutten og oppsummering på forprosjekt Tredriver i Sør-Varanger som har vært i virksomhet i perioden 1. mars til 1. juli. Finnmark treforum har engasjert Kirkenes næringshage til å gjennomføre en kartlegging av skogbruk og trenæring i kommunen, og utredet muligheter for å skape økt verdiskaping basert på en økende skogressurs. 

Ellen  Wickstrand la fram resultet fra arbeidet presentert gjennom rapporten “Er det grunnlag for økt treproduksjon i Pasvik?”. Prosjektet har avdekket helt klart at det er grunnlag for økt produksjon av skog og treprodukter fra Pasvik. Dette var i seg selv ikke noen overraskelse, siden treaktører i kommune lenge har gitt uttrykk for at det er en økende etterspørsel etter lokalt tre. Prosjektet har kartlagt og gjennomført intervjuer av alle aktører i næringa i dag, og nye som vurderer/har startet opp. I prosessen har det blitt avdekket i alle fall 5 ulike aktører/miljøer som enten har startet med treproduksjon eller er i planleggingsfasen.