Torsdag 27. oktober, var det skogdag i Pasvik. I alt 45 personer møtte opp og fikk høre om tynning, skogsvegvedlikehold og verdiskaping.

 

Formålet med skogdagen var å vise hva som skjer i skogbruket i Pasvik i dag, og å få fram hvilken betydning næringa har for vegvedlikehold, verdiskaping og for framtidsskogen. 

I dag er det tynning i furuskogen som er hovedaktiviten. Årlig hogges det 5000 kubikk i tynning der virket hovedsaklig går til flis og varmer opp forsvarets bygg på Høybuktmoen. Tilveksten i Pasvikskogen er på ca 40 000 kubikk per år. Erik Malterud i Pasvik biovarme hadde en pedagogisk innføring i tynningsprinsippene. Vi fikk se skogsmaskinene i drift, og fikk forklart hvorfor og hvordan det tynnes. Kenneth Løvberg styrte maskinene og folk fikk også "prøvekjørt". Pasvik skole hadde med 10. klasse, og kanskje var det noen framtidige maskinkjørere blant dem?

Det ble også en bra diskusjon om ressursene i Pasvikskogen der tallene fra taksten ble framlagt. Vi kom også inn på den særlige satsinga på skogsvegopprusting som har skjedd i år. I 2016 vil det bli brukt nesten 2 mill. kr på vegene i Pasvik, der man samfinansierer arbeidet mellom Fefo, kommune, Stat, Forsvaret og Nasjonalparkstyret. 

Vi kom også inn på verdiskapinga fra skogen, hva den er i dag og hva den kan bli framover. Store arealer vil etter hvert bli hogstmodne med kvalitetstømmer som kan bli godt betalte produkter. Men allerde i dag kan det hogges langt mer sagtømmer i Pasvik. Det finnes et lokalt marked for loklat produsert tre, men det er per i dag for liten aktivitet på sagbrukene - for lite produseres og selges. Dette er en utfordring som vi håper noen vil ta tak i. 

 

Tynnet skog til venstre og utynnet skog til høyre.

Tynnet skog til venstre og utynnet skog til høyre.

Foto: Helge Molvig

Folk var fornøyd med resultatet etter tynning.

Folk var fornøyd med resultatet etter tynning.

Foto: Helge Molvig

10. klassinger fra Pasvik skole fikk en fin dag i skogens klasserom.

10. klassinger fra Pasvik skole fikk en fin dag i skogens klasserom.

Foto: Helge Molvig

Erik Malterud i Pasvik Biovarme forklarer prinsippene bak tynning.

Erik Malterud i Pasvik Biovarme forklarer prinsippene bak tynning.

Foto: Helge Molvig

Kaffe og Wienerbrød falt i smak.

Kaffe og Wienerbrød falt i smak.

Foto: Helge Molvig