Skognæringa kyst SA er en næringsorganisasjon som jobber for å utvikle skogbruket i kysfylkene fra Agder til Finnmark. 21.-22. september møttes de i Alta for å holde styremøte og å lære mer om skogbruket i Finnmark.

Skognæringa Kyst SA sitt styre har hatt et mål om å besøke alle fylkene de er representert. Nå besøkte de Alta og Finnmark og har da kommet rundt i alle fylkene fra Agder i sør til Finnmark i nord. Fylkesmannen i Finnmark var vertskap for besøket sammen med skogbrukssjefen i Finnmark og Finnmark treforum.  

Torsdag ble det avholdt styremøtet, mens dag to var satt av til faglige befaringer der vi så på aktiviteten i skogbruket i Finnmark og diskuterte utfordringer hos oss. Første stopp var på byggeplassen til det nye omsorgssenteret i Alta som er kostnadsberegnet til 900 mill kr. Her bygges finnmarks første massivtrebygg. Prosjektleder for utbyggingen, Johan Fredrik Nilsen fortalte at det hadde vært en krevende oppgave å overbevise om at tre skulle velges. Tradisjonelt blir slike bygg satt opp i betong, men tre har store fordeler i forhold til inneklima og trivesel for brukerne av bygget. Massivtrealternativet kom også best ut i pris, det er særlig den korte byggetida som gjør at utslag. Dessuten blir det en klimagevinst i og med at det brukes 4000 m3 med trevirke som binder og lagrer CO2. Bjørn Bygg har kontrakten for bygget og det arbeides nå med å velge ut leverandøren av massivtre. 

 Prosjektleder for bygging av nytt omsorgssenter i Alta, Johan Fredrik Nilsen orienterer om finnmarks første massivtrebyggProsjektleder for bygging av nytt omsorgssenter i Alta, Johan Fredrik Nilsen orienterer om finnmarks første massivtrebygg 

Vi besøkte to trebedrifter i Alta, Eiby sag og Haldorsen treprodukter. De foredler finnmarksfuru og selger bla. kledning i privatmarkedet. Bedriftene har god avsetning på sine produkter og mener det er økende etterspørsel etter lokalt produserte trevarer. En utfordring er at man har for lite materialer på lager når det kommer litt større bestillinger. Derfor har Finnmark treforum sammen med Finnmarkseiendommen tatt initiativ til å etablere et lager der det finnes en del ferdige materialer og råmaterialer til å produsere fra til enhver tid. Foreløpig er det i Alta og Pasvik man nå etablerer en slik logsitikk.

 


Styret på besøk hos Haldorsen treprodukter

I Finnmarksskogbruket i dag er det tynning i furuskogene som det har vært størst fokus på. Det skyldes at det er store arealer med yngre skog i fylket som har kommet opp etter hogstene under og etter krigen. Tynninga gjør at vekst og kvalitet øker på gjenstående skog, og virket som tas ut blir til energiflis og til småtømmer. Det er ca 300 000 daa med tynningsskog i Finnmark, så denne aktiviteten vil prege skogbruket i mange år framover. Om 20-40 år vil denne skogen begynne å bli hogstmoden og da vil det bli mulig å høste store verdier i finnmarksskogen.      

Vi besøkte også Finnmark skogselskap sin eiendom i Tverrelvdalen. Eiendommen ble kjøpt av skogselskapet i 1968 og plantet til med sibiredelgran, fjelledelgran og vanlig gran. Formålet var å teste ut hva slags treslag som kan vokse under våre forhold. I dag er plantefeltene vokst til en 13-14 meters høyde og med god skjøtsel blir kvaliteten god. Gran er et naturlig forekommende treslag i Finnmark, men utbredelsen er begrenset til Pasvik og indre Finnmark. På gode vokseplasser kan gran absolutt oppnå god vekst også i Finnmark og er et treslag som vokser raskt og binder mye CO2 underveis.  

 

På befaring i plantefeltet i Boraslia
På befaring i plantefeltet i Boraslia

Finnmark treforum er næringsorganisasjonen som organiserer skog- og trenæringa i fylket. Det er ca 70 bedrifter som omfattes av denne bransjen, og de består av hele kjeden fra sagbruk til vedprodusenter, entreprenører og produsenter av trevarer. Skognæringa kyst er overbygningen for alle de fylkesvise skognæringsforumene fra Agder til Finnmark. De har en viktig rolle med å tilrettelegge for økt verdiskaping langs kysten og jobbe politisk med rammebetingelsene for næringa.

 

Leder i Finnmark treforum, Stig Hjalmar Jacobsen, leder i skognæring kyst-Jan Ivar Rødland, skogbrukssjef i Finnmark Tor Håvard Sund og daglig leder i Skognæringa kyst - Jan Olsen
Leder i Finnmark treforum, Stig Hjalmar Jacobsen, leder i skognæring kyst-Jan Ivar Rødland, skogbrukssjef i Finnmark Tor Håvard Sund og daglig leder i Skognæringa kyst - Jan Olsen