Finnmark treforum har første halvår 2014 gjennomført et prosjekt Tredriver som har hatt som oppgave å utrede muligheter for økt treproduksjon i Pasvik. Prosjektrapport er nå levert og styringsgruppa får denne framlagt i møtet. 

Møtet deles i to. Først får vi prosjektleder Ellen Wickstand til å presentere resultatene fra arbeidet som er gjort i Sør-Varanger. I del to diskuterer vi evt. videreføring av det arbeidet som er satt i gang, i resten av fylket.

Rapporten ble levert 1. juli og konkluderer med at det er grunnlag for økt produksjon og salg av lokale treprodukter. I tillegg gis det noen anbefalinger for hvordan arbeidet med å få flere aktører bør tas videre.