Forsvaret har nylig startet opp det nye flisfyringsanlegget sitt ved Garnisonen i Sør-Varanger utenfor Kirkenes. Anlegget fyres med tømmer fra Pasvik, og gir en betydelig miljøgevinst sammenlignet med olje og strøm. I tillegg skapes det lokale arbeidsplasser i skogen. 

Totalt vil det bli behov for 4000 kubikkmeter med tømmer årlig for å holde varmen oppe på Garnisonen. Alt virket hentes ut lokalt i Pasvik, der lokale entreprenører tynner furuskogen. Tynninga er viktig for å øke kvaliteten på de trærne som skal stå igjen til sagtømmer.

Forsvaret har i stadig større grad gått over fra olje til skogsflis som oppvarming på sine anlegg rundt om i landet, og Høybuktmoen ved Kirkenes er et av de siste. Bakgrunnen er at man ønsker å redusere klimautslippene. I Kirkenes kutter man nå ut oljekjelen noe som reduserer utslippet av CO2 med 2500 tonn per år. Reduksjonen oppnås ved å gå over fra fossile energikilder til fornybart tre. Forbrenning av jomfruelig skogsvirke gir ingen ytterligere utslipp av CO2, i og med at skogen gjennom fotosyntesen har tatt opp CO2 fra lufta. Dette karbonet vil før eller siden tilbakeføres til atmosfæren gjennom nedbryting, men nå utnyttes treet til å skape varme først.

I Finnmark blir det nå flisfyring basert på lokalt skogsvirke i Sør-Varanger, Alta, Karasjok og Lakselv med et anslått årlig virkesbehov på ca 12 000 kubikkmeter tømmer. Det er Finnmarkseiendommen som står for hogsten, og firmaet Beverflis som leverer varmen. I midt-Finnmark vil en lokal entreprenør starte opp tynning i løpet av høsten. For skogbruket i Finnmark er satsinga på bioenergi svært viktig. Den gir avsetning for virket som ellers måtte transporteres lange avstander til industri lenger sør i landet. Ved å forsyne lokale anlegg med flis, opprettholdes lokal verdiskaping, samtidig som skogen skjøttes og det produseres miljøvennlig energi.

Flisfyringsanlegget til Garnisonen i Sør-Varanger