Finnmark er et lauvskogfylke. Arealmessig består fylket av ca. 90 % lauvskog og 10 % barskog. Produktivt skogareal i Finnmark er 3 520 000 da, av dette er ca 700 000 da furudominert. Årlig hogst i fylket er ca 20 000 m3, og det er et betydelig potensiale for økt avvirkning. 

Barskogen i Finnmark er lokalisert til kommunene Sør - Varanger, Porsanger, Karasjok og Alta. Barskogen preges av stor andel yngre skog. Det er også en del eldre barskog, i hogstklasse 5, men mye av denne står spredt og langt fra vei. Dagens hogst er konsentrert om tynning i barskogene der virket går til energiformål. Noe av tømmeret i tynningsdriften går også til lokale sagbruk.

Tilveksten i Finnmark sine skoger er totalt 220 000 m3, fordelt på 153 000 m3 lauvskog og 64 000 m3 i barskog. Hvis man kun ser på den produktive skogen der årlig produksjon er mer enn 0,1 m3/daa, er det 98 000 m3 tilvekst i lauvskog mot 49 000 m3 i barskogen. Årlig hogst i fylket er ca 20 000 m3, og det er et betydelig potensiale for økt avvirkning.

Du som skogeier og skogbruker i Finnmark kan søke om støtte og tilskudd til blant annet nærings - og miljøtiltak i skogbruket, til skogveier, skogbruksplanlegging og kurs.