Meldinga omhandlar politikken for
landbruksbasert næringsutvikling utanom tradisjonelt jord- og skogbruk.
Meldinga drøftar både utviklingstrekk, utfordringar og potensial for vidare
vekst og utvikling. Områda lokalmat og drikke, landbruksbasert reiseliv, Inn på
tunet, bioenergi og juletreproduksjon blir særskilt drøfta i meldinga.

.