Organisering

Befaring Jomfruland mai 2013. Foto:Fylkesmannen i Telemark

Befaring Jomfruland mai 2013. Foto:Fylkesmannen i Telemark

.

Fylkesmannen i Telemark har fått oppdraget fra Miljøvernministeren og er prosjekteier. Det er en forutsetning at Kragerø kommune må slutte seg til verneforslaget når det tar form om det skal bli nasjonalpark, og kommunen er derfor en viktig aktør. Telemark Fylkeskommune er involvert som regional utviklingsaktør og som representant i et framtidig nasjonalparkstyre. Miljødirektoratet gir faglig veiledning under veis og gir anbefaling til Miljøverndepartementet.

Arbeidet er basert på god medvirkning, og det er derfor etablert en prosjektorganisasjon. Hvem som er representert hvor finner du under knappene til venstre.

Prosjektgruppa

Prosjektgruppa følger arbeidet tett, og er «navet» i prosjektorganisasjonen. Den består av de mest aktuelle organisasjonene og offentlige myndigheter.

Referansegruppa

Referansegruppa representerer bredden av organisasjoner og trekkes inn i forbindelse med milepæler i arbeidet.

Temagrupper

Det kan bli etablert temagrupper innenfor utvalgte tema som har i oppgave å bidra til at nødvendige utredninger og vurderinger blir gjort.

Dialogmøter

Ved behov gjennomføres det åpne dialogmøter der alle interesserte kan delta. Dialogmøtene holdes lokalt i området eller inne i Kragerø i forbindelse med milepæler i arbeidet.

Styringsgruppa

Det er en felles styringsgruppe med Aust-Agder der det pågår et arbeid parallelt med Raet nasjonalpark. Styringsgruppen skal behandle prinsipielle saker og saker som er felles for de to nasjonalparkene. Den kan også være bindeledd mot sentrale myndigheter.