Facebook| Twitter Skriv ut

Onsdag 25. april 2018

Dato: 25 april 2018 08:00 - 17:00
Sted: Quality Hotel Sogndal

Konferansen startar kl. 09.00. Registrering frå kl. 08.30.

Konferansier: Rolf Sanne Gundersen, dagleg leiar Tydeleg.no

Med atterhald om endringar:

  • Kortreist kulturinnslag

PARALLELLSESJONAR
I tidsrommet kl. 1400 - 1630 legg vi opp til tre svært spennande parallellsesjonar.
Med atterhald om endringar:

PARALLELLSESJON 1
Lokal klimapolitikk: Ein arena for å kombinere tilpassing og utsleppsreduksjon? 
Ordstyrar: Audun Rosland, Miljødirektoratet 
Ny planretningsline for lokalt klimaarbeid. Kva forventar staten av kommunane?
Eivind Junker, advokat og konsulent for Miljødirektoratet
Potensiale og barrierar for lokal klimaomstilling
Eivind Selvig, CIVITAS
Konsekvensar for Norge av klimaendringar i andre land
Nicolai Prytz, EY
Metode for analyse av trippel lokal klimasårbarheit - rapport frå prosjektet Grønt skifte
Carlo Aall, Vestlandsforsking
KLIMASATS: Korleis få fram nye idear og satsingar?
Marit Hepsø, Miljødirektoratet
 
 
PARALLELLSESJON 2
Skog som del av klimaløysinga - og del av utfordringa
Ordstyrar: Eli Heiberg, Høgskulen på Vestlandet 
Kva veit vi om karbonbindinga i skog, og kva betyr det for skogsforvaltinga?
Janne Kjønnaas, NIBIO
Skog som vern mot naturfare
Odd Are Jensen, skredgeolog NVE
Eit "klimasmart" skogbruk - utfordringar og moglegheiter for næringa
Jan Ivar Rødland, Vestskog
Potensial og utfordringar ved eit meir allsidig og stadstilpassa skogbruk
Simon Rudolf Wolff, Fylkesmannen i Hordaland
 
 
PARALLELLSESJON 3:
Føresetnader for klimaomstilling. Ulike faglege perspektiv på korleis omstilling skjer
Ordstyrar: Grete K. Hovelsrud, Nord Universitet
Mål og rammeverk for PITCH-prosjektet
Grete K. Hovelsrud, Nord Universitet
Grøn omstilling: Norske vegval
Håvard Haarstad, Senter for klima og energiomstilling ved UiB
Mangslungne meiningar: Ei analyse av korleis ulike aktørar gir meining til omgrepet "det grøne skiftet"
Erlend A. Hermansen, CICERO
Olje eller omstilling? Om veivalg og framtidstro i Finnmark
Ragnhild Freng Dale, Cambridge University
Innovasjon om samproduksjon av kunnskap for omstilling i primærnæringane
Halvor Dannevig, Vestlandsforsking
Environmental organizations' perspective on environmental change in Lapland, Finland, through the cultural theory of risk
Mari Partanen, Universitetet i Oulu (FI)

 
1930: Fellesmiddag på konferansehotellet. Kortreist mat og underhaldning.

Kontakt

Mari Severinsen seniorrådgjevar, FMSF
Mob. 917 16 679 (08.00-15.45)
Tlf. 57 64 30 28