Facebook| Twitter Skriv ut

Onsdag 25. april 2018

Dato: 25 april 2018 08:00 - 17:00
Sted: Quality Hotel Sogndal

Konferansen startar kl. 09.00. Registrering frå kl. 08.30.

Konferansier: Rolf Sanne Gundersen, dagleg leiar Tydeleg.no

Med atterhald om endringar:

 • Kortreist kulturinnslag
 • Opning
  Anne Karin Hamre, fylkesmann og Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane
   
 • Korleis oppfylle Parisavtalen gjennom klimatilpassing og meir miljøvenlege løysingar?
  Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet
    
 • "Overheating": Korleis reagerer verdas lokalsamfunn på klimautfordringa?
  Thomas Hylland Eriksen, professor Universitetet i Oslo
 • Korleis klare 1,5 gradersmålet?
  Glen Peters, CICERO
 • Kva gjer myndigheitene nasjonalt og internasjonalt, og kva betyr dette for oss?
  Audun Rosland, avdelingsdirektør Miljødirektoratet
   
 • Statsforvaltingas klimaavtrykk ved anskaffingar - klimavennlege offentlege innkjøp?
  Marit Holter-Sørensen, seksjonssjef Direktoratet for forvaltning og IKT

 • PITCH: Kva føresetnader har primærnæringa for å gjennomføre det grøne skiftet i og omstille seg til nye rammevilkår?
  Grete Hovelsrud, prosjektleiar PITCH, Nord Universitet
   
 • LUNSJ ca. kl. 1245-1345

PARALLELLSESJONAR
I tidsrommet kl. 1400 - 1630 legg vi opp til spennande parallellsesjonar.
Med atterhald om endringar:

SESJON 1 - Skogforvalting
Skog som del av klimaløysinga - og del av utfordringa
Ordstyrar: Eli Heiberg, HVL

SESJON 2 - Lokal klimapolitikk
Ein arena for å kombinere tilpassing og utsleppsreduksjon?
Ordstyrar: Audun Rosland, Miljødirektoratet

Kva veit vi om karbonbinding i skog, og kva betyr det for skogsforvaltinga?

Janne Kjønaas, NIBIO

Ny planretningsline for lokalt klimaarbeid. Kva forventar staten av kommunane?

Herdis Laupsa, seksjonsleiar Mdir

Skog som vern mot naturfare

Odd Are Jensen, skredgeolog NVE

Potensiale og barrierer for lokal klimaomstilling

Eivind Selvig, CIVITAS

Satsing på klimaskog og samanheng med andre økosystem

Innleiar ikkje stadfesta

Konsekvensar for Norge av klimaendringar i andre land

Nicolai Prytz, EY


Pause

 


Pause

 

Potensial og barrierar for meir allsidig og stadstilpassa skogbruk 

Simon Rudolf Wolff, Fylkesmannen i Hordaland

Indikatorar for lokal klimasårbarheit og klimatilpassing

Simen Pedersen, Menon 

Eit "klimasmart" skogbruk - utfordringar og moglegheiter for næringa

Jan Ivar Rødland, Vestskog

Ny metode for utrekning av lokale klimagassutslepp

Marit Hepsø, Miljødirektoratet

Korleis kan skogprodukt erstatte fossilintensive produkt?

Innleiar ikkje stadfesta 

Klimasats: Korleis få fram nye idear og satsingar?


Marit Hepsø, Miljødirektoratet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1930: Fellesmiddag på konferansehotellet. Kortreist mat. Underhaldning.


Meir informasjon og detaljert program kjem etter kvart.

Kontakt

Svein Helge Steinsåker seniorrådgjevar, FMSF
Tlf. 57 64 30 06 (08.00-15.45)
Mob. 908 95 078