Facebook| Twitter Skriv ut

Tysdag 3. mai

Dato: 3 mai 2016 09:00 - 21:00
Merknad: Atterhald om endringar
Sted: SOGNDAL

KONFERANSESTAD: QUALITY HOTELL SOGNDAL

Møteleiar: Brigt Samdal, regionsjef NVE

KVA ER UTFORDRINGANE?
Ordstyrar:
Idun A. Husabø, Vestlandsforsking
KORLEIS GJER VI DET?
Ordstyrar:
Aart Verhage, NVE

1400 -1425
Hovuderfaringar frå NIFS: (PDF)

"Naturfare, Infrastruktur, flom og skred"

Anne-Britt Leifseth,
avdelingsdirektør
skred -og vassdragsavdelinga NVE

1400 -1425
Kva bidreg staten med? (PDF)
 
Roller og verktøy.

Herdis Laupsa,
sjefingeniør seksjon for klimakunnskap
og klimatilpassing, Miljødirektoratet

1430 - 1455
Klimatilpassing av infrastruktur? (PDF)
Lønsemd, rammevilkår og føresetnader


Ole Jørgen Grann, fagsjef klimatilpassing
KS
 

1430 - 1455
Korleis tilpasse samfunnet til at "dei mange
bekkar små blir ein stor Å"? (PDF)

Anders Breili, prosjektleiar Vassdrag
Lillehammer kommune
 

1455 - 1510 Pause og beinstrekk   
1510 - 1535
Klimatilpassing i prosjektet ferjefri E39 (PDF)
Inge Alsaker, sjefingeniør, 
styring og strategistab
 
1510 - 1535
Sikker samferdsel - også i framtida? (PDF)
Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør, 
Vegavdeling Sogn og Fjordane

1535 - 1600
Er "dårleg klima" eller "dårleg planlegging" 
den største utfordringa? (PDF)

Halvor Dannevig, forskar
Vestlandsforsking

1535 - 1600
Korleis ta høgde for meir urban flaum? (PDF)

Torhild Fagerbekk, plansjef
Skedsmo kommune
 

 

 

Presentasjonar

PRESENTASJONANE FRÅ KONFERANSEN FINN DU VED Å KLIKKE PÅ OVERSKRIFTENE SOM ER MERKA MED (PDF).

Sending frå kl. 11.10

Parallellsesjon 1 og "Digital beinstrekk i Sogndal"

Parallellsesjon 2 kl. 1430

Parallellsesjon 2 kl. 1510

Parallellsesjon 2 kl. 1535