Artikkelarkiv

Kommunereformen – fylkesmannens ansvar fremover

Fylkesmannen skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen og skal bistå ved grensejusteringer.

Tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har kunngjort at det kan søkes om tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som slår seg sammen i kommunereformen.

Fylkesmannen foreslår tre sammenslåinger

Fylkesmannen i Buskerud foreslår tre sammenslåinger nå. Det er en stor ny Drammen kommune, en større sammenslått kommune på Ringerike og en ny Asker kommune. Forøvrig tilrår Fylkesmannen at det iverksettes/fortsettes med prosesser med sikte på kommunesammenslåinger i Numedal, Hallingdal og midtfylket.

Fylkesmannens tilrådning

Fylkesmannen i Buskerud la i dag fram sin tilrådning til hvordan den framtidige kommunestrukturen i Buskerud bør være.

Klart for sammenslåing

Ordførerne Monica Vee Bratlie, Lene Conradi og Eva Norèn Eriksen.
Ordførerne Monica Vee Bratlie, Lene Conradi og Eva Norèn Eriksen

Hurum sa i dag ja til Røyken og Asker. Med 20 mot 8 stemmer ble det et klart flertall i kommunestyret i Hurum for sammenslåing av de tre kommunene til det nye Asker.

Skisse til kommunekart

Fylkesmann Helen Bjørnøy har lagt fram sin foreløpige skisse til nytt kommunekart i Buskerud. Hensikten med skissen er at kommunene skal ha mulighet til å kommentere og  komme med innspill før den endelige innstillingen til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet utformes.

Nytt inntektssystem

Hva betyr forslaget til nytt inntektssystem for kommunene for kommunereformarbeidet? Det var tema for orienteringen til Runar Hannevold fra Fylkesmannen på strategikonferansen til Buskerud KS.

Foreløpig skisse til kommunekart

Fylkesmannen i Buskerud skal innen 1. mai lage en foreløpig skisse til kommuneinndeling i fylket. Kommunene bes derfor om å gi en tilbakemelding til Fylkesmannen på arbeidet de har gjort med kommunereformen innen 18. mars.

Gode råd til kommuner som vil slå seg sammen

- Vi ønsker at sammenslåingsprosessene skal være så enkle som mulig for kommunene. Derfor legger vi nå frem to veiledere med gode råd og tips til kommuner som vil slå seg sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kriterier for støtte til folkehøring

Alle kommuner som deltar i kommunereformen kan få utbetalt 100 000 kroner i støtte til informasjon og folkehøring. Midlene skal dekke utgifter knyttet til høringsinstituttet og det gis ikke egne tilskudd til tidlige spørreundersøkelser eller lignende.

Rapporteringsfrist for kommunene

Fylkesmannen har gitt kommunene frist til 15. desember med å rapportere hvordan skjønnsmidlene til kommunereformen for 2015 er brukt. Vel 6,5 millioner kroner ble innvilget til arbeidet med kommunereformarbeidet for 2015.

Tydelige signaler fra statsråden

De nye kommunestyrene har fått brev fra statsråd Jan Tore Sanner om videre arbeid med kommunereformen.

Oppfølging av kommunereformen

Runar Hannevold er leid inn i et år for å bistå Fylkesmannen i Buskerud med oppfølging av kommunereformen. Han startet 7. september.

Ny veileder for lokaldemokrati

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lanser en ny veileder for utvikling av lokaldemokratiet.

Fordeling av skjønnsmidler

7 millioner kroner av Fylkesmannens skjønnsramme for 2015 var avsatt til arbeidet med kommunereformen. Ved 3. gangs fordeling har Fylkesmannen tildelt midler til Drammen, Ål og Hol, Midt-Buskerud, Øvre Eiker, Røyken, Hurum og Numedal.

Ungdommen må trekkes med i reformarbeidet

Fylkesmannen har hatt gleden av å følge Buskerud Ungdomsting når de diskuterer
kommunereformen.

Inviterer til frokostmøte

Nedre Eiker kommune og Nedre Eiker Næringsråd inviterer medlemmer og andre interesserte til frokostmøte om kommunereformen, onsdag 27. mai.

INFO brev: 2015 mai

I informasjonsskrivet kan du lese mer om status i de ulike kommunene i Buskerud og om Stortingsbehandlingen av «oppgavemeldingen» som finner sted 9. juni.

Stortingsmeldingen er kommet

Meld.St. 14 (2014 – 2015) om kommunereformen og nye oppgaver til større kommuner ble lagt frem av statsministeren, kommunalministeren og arbeidsministeren på fredag. 

Ny giv i kommunestrukturdebatten!

I dag legger regjeringen frem stortingsmeldingen som varsler mulige endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. «Dette kan gi ny giv til kommunedebatten», skriver fylkesmann Helen Bjørnøy i sin kronikk.