Artikkelarkiv

INFO brev: 2015 mars

I dette INFO brevet kan du blant annet lese om nytt verktøy for høring av innbyggerne i kommunereformen, og informasjon om tilskuddsordning for fase 2.

INFO brev: 2015 februar

I dette INFO brevet kan du blant annet lese om Distriktssenteret som har satt fokus på hvordan unge kan involveres i arbeidet med kommunereformen.

Nore og Uvdal tar debatten

Nore og Uvdal kommune sammen med Nore og Uvdal Næringsselskap SA inviterte innbyggere, næringsliv og andre interesserte til folkemøte om kommunereformen  Blant innlederne var fylkesmann Helen Bjørnøy.

"Stormøte om fremtidens Øvre Eiker"

Øvre Eiker Næringsråd inviterte medlemmer og andre interesserte til debattmøte for å sette fokus på ny kommuneplan og hva kommunereformen vil bety – for deg og din virksomhet.  

Skjønnsmidler til kommunereformen

Fylkesmannen har satt av sju millioner kroner av skjønnsmidlene for 2015 til kommunenes arbeid med kommunereformen. Kommunene kan søke enkeltvis eller sammen med andre kommuner.

Kommune- struktur i Numedal

Telemarksforskning har utredet konsekvenser av en sammenslåing av Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner. Utredningsarbeidet er gjennomført i løpet av høsten 2014.

2015 – og tid for å velge retning

I Fylkesmannens første nyhetsbrev i 2015 kan du lese mer om aktualiteter rundt kommunereformen og om fristene for å søke om skjønnsmidler til reformarbeidet. Du kan også lese om funnene fra spørreundersøkelsen som er gjort i nabofylket om hvordan befolkningen ønsker å bli involvert i spørsmålet om fremtidig kommunestruktur.  INFO brev nr. 1: 2015 januar.

Stor aktivitet i kommune- reformarbeidet

Fylkesmannen i Buskerud har vært en aktiv pådriver for å sikre gode prosesser i kommunereformarbeidet.

INFO brev: 2014 desember

I dette INFO brevet finner du blant annet hovedkriteriene for å søke på prosjektmidler for å fremme kommunereformprosessen og du kan lese om Distriktssenterets arbeid med å utvikle en veileder for demokratiutvikling i forbindelse kommunereformen.

Buskerud trenger en attraktiv storby!

Nå har Drammen mulighet til å utvikle seg til en storby. Det klarer den ikke uten at flere tar et ansvar for å bygge èn sterk storbyregion.

Kommunereformkonferanse

Presentasjon og debatt om kommune- reformen

Ekspertutvalgets leder og statssekretær Chaffey presenterte sluttrapporten på Fylkesmannens konferanse tirsdag 9, desember for kommuner og regionale statlige etater i Buskerud. Etter presentasjonen blir det paneldebatt.

Ekspert- utvalgets sluttrapport

Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte i dag sin sluttrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
- De faglige innspillene vi har fått fra utvalget er et viktig bidrag til vårt arbeid med å vurdere oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner, sier statsråden.

Kronikk trykt i Hallingdølen 15.11.14

Kjør debatt!

Nå er tiden inne for å løfte debatten om kommunereformen ut av kommunestyresalen og ut til folket.

Ekspert- utvalgets innstilling

Det er stor spenning knyttet til fremleggelsen av delrapport II fra ekspertutvalget hvor oppgavefordelingen er et tema. Rapporten overleveres statsråd Jan Tore Sanner i begynnelsen av desember. Uken etter kommer både statssekretæren og ekspertutvalgets leder til Buskerud for å orientere.

Statsråd Jan Tore Sanner

Fjerner usikkerhet rundt tilskudd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet varsler at regjeringen endrer praksis for beregning av inndelingstilskudd for å sikre kommunene forutsigbarhet i kommunereformen.

INFO brev

INFO brev nr. 4 er nå sendt kommunene.

En lystbetont prosess

- Hvordan få kommunereformen til å bli en lystbetont prosess? Det var spørsmålet et fullsatt Fylkesmøte i KS Buskerud stilte seg da ordførere og andre politikere fra de ulike kommuner og fylkeskommunen møttes på Kongsberg 30. oktober.

Utfordringer og muligheter for bykommune?

Fylkesmann Helen Bjørnøy holdt innlegg da Produktivitetskommisjonen arrangerte åpent seminar om urbanisering og produktivitet. Helen Bjørnøy snakket om utfordringer og muligheter med utgangspunkt i kommunereformen med Buskerud som et eksempel på et typisk gjennomsnittsfylke. 

Trekk ikke konklusjoner for tidlig

Ordfører Kari Ask i Sigdal kommune var tindrende klar da hun torsdag hadde ordet i fellesmøtet mellom formannskapene i Sigdal kommune, Krødsherad kommune og Modum kommune. «Kommunenes rolle som tjenesteyter går ikke over. Nå handler det om å være mest mulig beredt til de endringer som måtte komme for å sikre gode kommunale tjenester fremover.»