Kommunereformen – fylkesmannens ansvar fremover

Fylkesmannen skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen og skal bistå ved grensejusteringer.

Fylkesmannens oppdrag i den pågående kommunereformen ble formelt avsluttet ved utgangen av 2016.  Imidlertid har embetet fremdeles noen oppgaver i reformen.  Oppgavene fremgår blant annet av årets tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og i et brev fra departementet av 3. mars: Informasjon om videre prosesser for kommuner som skal slå seg sammen

Viser videre til departementets brev av 17.03.17 om delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene.

Departementet har oppdatert rundskrivet om inndelingsloven: Rundskriv H-10/15.

Fellesmøter for kommunestyrene

I den pågående kommunereformen er det mange kommuner som venter på Stortingets endelige vedtak.  Når vedtaket foreligger skal Fylkesmannen følge opp ved å kalle inn til felles kommunestyremøter.  I inndelingsloven er det listet opp hva som skal diskuteres på slike fellesmøter:

  • Forslag til navn på den nye kommunen
  • Tall på medlemmer i det nye kommunestyret
  • Kriterium for sammensetting av og funksjoner til fellesnemnd etter § 26 i denne loven
  • Valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda
  • Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføring av sammenslåing

Kommunene kan be om unntak

Kommunene kan få unntak fra kravet om å ha felles kommunestyremøte.  Det er Fylkesmannen som kan gi unntak, men kommunene må ønske det og anmode om det, samtidig som alle nødvendige vedtak må være fattet.

Arbeidet kan begynne nå

Det er gjennom de nasjonale vedtakene i Stortinget at sammenslåingen av kommuner i denne fasen av kommunereformen fattes, uansett om det er gjensidige vedtak i kommunene eller ikke.  Sammenslåingene vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

De kommunene som har fattet gjensidige vedtak kan begynne å forberede sammenslåing før nasjonalt vedtak foreligger.

Kommunene kan blant annet opprette et felles organ som skal arbeide med sammenslåingen. Før Stortinget har vedtatt sammenslåingen, må kommunestyrenes oppretting av et felles arbeidsutvalg bygge på regler om interkommunalt samarbeid.

Departementet oppfordrer kommunene til å benytte seg av reformens hjemmesider www.kommunerform.no hvor det finnes informasjon og veiledere som kan være nyttige.

Ved uenighet

Dersom kommunene gjennom dialog og forhandling, ikke kan komme til enighet i forkant av felles kommunestyremøte, bestemmer regjeringen ved Kongen i statsråd gjennom kongelig resolusjon.