Kriterier for støtte til folkehøring

Alle kommuner som deltar i kommunereformen kan få utbetalt 100 000 kroner i støtte til informasjon og folkehøring. Midlene skal dekke utgifter knyttet til høringsinstituttet og det gis ikke egne tilskudd til tidlige spørreundersøkelser eller lignende.

Kommunene trenger ikke selv å søke om disse midlene. Departementet vil ha dialog med fylkesmannen om når midlene skal utbetales.

Vilkår:
«Et vilkår for utbetaling av midler er at kommunene skal ha vært gjennom den første delen av reformprosessen. Det innebærer at faktainnsamlingen er oppsummert og kommunestyret har fattet vedtak om veien videre.  

Det vil si at kommunen har gjort et retningsvalg som innbyggerne kan ta stilling til i høringen. Med retningsvalg mener departementet at kommunene, etter å ha gjennomført en felles utredning, har tatt stilling til hvilken/hvilke kommuner det kan være aktuelt å slå seg sammen med.» 

Dokumentasjon:
På bakgrunn av ovennevnte, skal fylkesmannen sørge for dokumentasjon på følgende før midlene utbetales:

  • At kommunene har laget et faktagrunnlag som innbyggerne kan ta stilling til i en høring
  • At kommunestyret har behandlet dette grunnlaget og gjort et retningsvalg som de ønsker å få synspunkter fra innbyggerne på, som forberedelse til det endelige vedtaket i kommunestyret. 

Det vil ikke utbetales støtte til kommuner som fortsatt er i utredningsfasen. 

Det er ikke et krav at kommunene skal bruke departementets opplegg for innbyggerhøring for å få støtte til informasjon og folkehøring. 

Kommuneproposisjonen for 2016
I kommuneproposisjonen for 2016 Prop. 121 S blir det gitt utfyllende opplysninger om hvilke forutsetninger, som ligger til grunn for at kommunene kan få støtte til informasjon og folkehøring i forbindelse med kommunereformen.

Her kan du lese Fylkesmannens brev til kommunene

Du kan lese mer om kommunereformen på KMD sine nettsider