Ny giv i kommunestrukturdebatten!

I dag legger regjeringen frem stortingsmeldingen som varsler mulige endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. «Dette kan gi ny giv til kommunedebatten», skriver fylkesmann Helen Bjørnøy i sin kronikk.

KRONIKK
18. mars 2015
Fra: Fylkesmann Helen Bjørnøy
______________________________

Ny giv i kommunestrukturdebatten!

Regjeringen varsler endringer
Kommunereformen som kanskje er den største samfunnsreformen vi har hatt i Norge på over 50 år, har vært hyppig debattert det siste halvåret. I dag legger regjeringen frem stortingsmeldingen som varsler mulige endringer i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene.

Samfunnet har endret seg mye siden 1960-tallet. Ikke bare har det skjedd en teknologisk utvikling, men vi vi blir stadig flere, vi blir eldre, vi er mye mer mobile enn tidligere. Det skjer en kraftig sentralisering ikke bare i Norge, men i hele verden. I perioden 2000 – 2014 tok de 20 største byregionene 85 % av befolkningsveksten i Norge. 33.000 mennesker pendler hver dag inn/ut av Drammen, nærmere 9.000 inn/ut av Ringerike og 7.000 inn/ut av Kongsberg. I henhold til SSB-prognoser kan vi i 2040 nærme oss 7 millioner mennesker i Norge.

Bygge framtidas kommune
Kommunereformen handler om å bygge fremtidens kommuner
– kommuner som både har en struktur, robusthet og kvaliteter i seg til beste for innbyggerne der de bor, der de ferdes og der de lever sitt liv.
Vi snakker gjerne om «hverdagsregioner» når vi diskuterer fremtidens kommuner. Vi må evne å se samfunnet mye mer i en helhet når det gjelder offentlige tjenester, arealplanlegging, veier, kollektivtrafikk og utbygging.

På 1960-tallet var kommunenes oppgaver svært begrenset. I dag har kommunene hele 168 lovpålagte oppgaver i tillegg til de frivillige oppgavene. Stadig kommer nye oppgaver og krav til. Samhandlingsreformen er et eksempel. Oppgavene er nå så omfattende og komplekse at svært mange ikke lenger kan løses innenfor dagens kommunestruktur.

Utvikling av byer
Mange vil nok mene at Drammen med sine 66.000 innbyggere, Ringerike med sine 30.000 innbyggere og Kongsberg med sine snart 27.000 innbyggere i utgangspunktet er robuste nok til å møte fremtidens utfordringer. Like mange er det kanskje også som mener at disse tre store byregionene må gripe urbaniseringsmuligheten for sterkere å posisjonere seg som fremtidens byer med stor attraktivitet både på næringsliv, kompetanse, kultur og folk.

Både Drammensregionen, Ringeriksregionen og Kongsbergregionen har ambisjoner for fremtiden. Framtidshåpet er tent i en offensiv Ringeriksregion med både ny vei og jernbane underveis. Kongsberg - Norges industrielle innovasjonshovedstad, er i vekst med stor industrikompetanse hos noen av verdens fremste teknologibedrifter. I Drammensregionen ivrer mange for å bygge Norges 5. største by etter Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Kommunereformen kan nå gi Buskeruds største vekstregioner ny næring for fremtiden.

Stortingsmeldingen
I dag legger regjeringen frem Stortingsmeldingen om fremtidig oppgavestruktur mellom forvaltningsnivåene – en melding det har vært knyttet stor spenning til helt siden Ekspertutvalget kom med sin innstilling i desember. Allerede 14. april skal det være høring om 'oppgavemeldingen' i Stortinget. Vedtaket om endelig oppgavefordeling mellom stat, regional stat, fylkeskommune og de ulike kommuner fattes i juni av Stortinget.

Nå er det opp til kommunene å fortsette debatten om fremtidig struktur.

Helen Bjørnøy
fylkesmann i Buskerud