Rapporteringsfrist for kommunene

Fylkesmannen har gitt kommunene frist til 15. desember med å rapportere hvordan skjønnsmidlene til kommunereformen for 2015 er brukt. Vel 6,5 millioner kroner ble innvilget til arbeidet med kommunereformarbeidet for 2015.

Alle kommuner og regionale samarbeid som er innvilget skjønnsmidler, må rapportere hvordan midlene er brukt.

I alle tildelingsbrev har fylkesmannen vært tydelig på hvilke kriterier som ble lagt til grunn for midlene: 

  • Aktiviteter som involverer ungdom i reformprosessen
  • Politiske verksted & dialogmøter
  • Innbyggerinvolvering

Midlene ble tildelt under følgende forutsetninger:

  • Alt utarbeidet materiale skal gjøres tilgjengelig for fylkesmannen for videre distribusjon
  • Kommunene skal gi en spesifisert rapportering på tildelte midler
  • Fylkesmannen skal ha melding om tildelte midler som ikke benyttes til omsøkte formål

I tillegg er kr 907.786 overført til følgende kommuner:

  • Hallingdal kr 200.000 – med Gol som mottaker
  • Kongsberg/Numedal kr 200.000 – med Kongsberg som mottaker
  • Midt-Buskerud/Ringeriksregionen kr 200.000 – med Ringerike som mottaker
  • Drammensregionen/Vestviken kr 307.786 – med Drammen som mottaker 

Disse midlene skal benyttes til møter i forbindelse med kommunereformen. Kommunene som står som mottaker av midlene, vil i samarbeid med Fylkesmannen få ansvar for opplegg og gjennomføring av samlinger for formannskapene i de ulike regionene. Samlingene skal gjennomføres i første halvår 2016.  

Her kan du lese Fylkesmannens brev til kommunene