Facebook | Twitter Skriv ut

Levende matjord

Økologisk Foregangsfylkeprosjekt «Levende Matjord» har et nasjonalt ansvar for å inspirere og videreformidle erfaringer og kunnskap om jord i en vid forstand sett ut fra et biologisk, bærekraftig perspektiv.

Hovedmålet i prosjektet er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.

Bakgrunn
En erkjennelse av at matjorda blir mer og mer livløs ved at humusinnholdet går ned, grynstruktur reduseres, jordpakking tiltar og avlinger reduseres, gjorde at fylkesmannens landbruksavdeling i Buskerud søkte og fikk status som foregangsfylke  «Levende  Matord» i 2010.

Arbeidsform
Gjennom praktiske utprøvinger og litteraturstudier har prosjektet søkt å utvikle metoder som kan motvirke den negative utviklingen. Biologisk riktig jordbehandling prøves ut i praksis ved hjelp av komposter, vermikomposter (meitemark komposter), aerob kompostkultur (AKKU) og pionervekster. Prosjektet har i perioden 2010 – 2013 høstet viktige erfaringer med hensyn til jordbiologi, komposteringsprosesser, AKKU og oppbygging av jordstruktur. Prosjektet har også bidratt til å initiere flere prosjekter i Norge innenfor prosjektområdet.

Samarbeidspartnere
VitalAnalyse har en viktig rolle i foregangsfylkets arbeid og gjennomfører og utvikler analysemetodikk for å få et bilde av hvordan det står til med det biologiske mangfoldet i norsk jord, og  gir råd til bønder, komposteringsbedrifter og andre som måtte trenge slik informasjon. Gjennom prosjektet har VitalAnalyse utviklet viktige parametre og fått unik erfaring innenfor virkeområde til prosjektet. VitalAnalyse er det eneste laboratoriet i sitt slag i Norden.

Lindum AS er en av Norges ledende bedrifter på behandling av organiske ressurser fra storsamfunnet og har i mange år arbeidet for i størst mulig grad å tilbakeføre disse ressursene til dyrka jord. Gjennom prosjektet har komposteringsprosessene fått et løft med hensyn på biologisk mangfold i kompostene og de har utviklet en unik kompetanse på behandling av ulike problematiske organiske ressurser.  Lindum er også i gang med å opparbeide kompetanse på vermikompostering.

I tillegg til det nære samarbeidet med Vital Analyse og Lindum bistår også Bioforsk i prosjektet. De lager temaark på viktige områder og bidrar med faglige råd og praktiske løsninger. I prosjektet samarbeides det med flere praktikere om gjennomføring av ulike utprøvinger med hensyn til bruk av egne komposter, komposter fra Lindum AS, AKKU og pioneerblanding.

Prosjektet samarbeider tett med Norsk Landbruksrådgivning flere steder i Norge og leier tjenester for å få gjennomføre viktige utprøvinger i felt. Dette har gitt interessante resultater både i forhold til bruk av ulike komposter og AKKU.

Aktiviteter
Gjennom kurs, markdager og utprøvinger settes det fokus på tilstanden til jorda mht jordstruktur og jordliv. Dette gjøres blant annet gjennom spadeprøver og penotrometer, hvor førstnednvte er en fin metode for blanta nnet å vise plogsåle, pakking og grynstruktur mens sistnevnte e ret intrument som måler grad av pakking. Slike demonstrasjoner er med på å øke bevisstheten og interessen om jordliv, jordpakking og liknende hos både praktikere, veileder og  andre aktører innen jord og kompost.

Ny prosjektperiode
Planperioden 2014-2017 bygger i stor grad på arbeidet i første periode.
Hovedmålet i planen er å bidra til vedvarende sunn og økende matproduksjon på økologiske arealer gjennom å stimulere og gjenoppbygge det biologiske mangfoldet og humuslaget i matjorda.  Det blir sentralt å formidle resultater og erfaringer til relevante miljøer.

Temaer det skal arbeides med er:

  • Humusdannelse i matjorda gjennom resirkulering av organiske ressurser i landbruket og storsamfunnet.
  • Utprøvinger for å stimulere og gjenoppbygge det mikrobiologiske mangfoldet i matjordlaget ved aktivt bruk av høykvalitetskomposter og pionervekster, inkludert avlingsregistreringer og demonstrasjoner.
  • Utvikle standarder for beskrivelse av komposter og jord, ved blant annet biologiske og utvidede kjemiske analyser for komposter.  Informasjon fra prosjektet deles til forsøksringer, interesserte bønder m. flere.

Formidling
Levende Matjord vil spre kunnskap og erfaringer gjennom kursopplegg, markdager og fagdager. Det skal også lages instruksjonsfilmer om blant annet jordbiologi, praktisk jordstrukturtest og tilvirkning av kompost. Både i formidling og utprøvinger samarbeides det med Lindum AS, Vital analyse, Bioforsk økologisk, NLR og interesserte bønder. Videre samarbeides det faglig og metodisk med Universitetet i Oslo (UiO), mens lokale bondelag og andre fylkesmannsembeter er viktige målgrupper for informasjonsspredning.

Nasjonalt nedslagsfelt
Prosjektet bygger fra 2014 videre på de gode erfaringene fra forrige prosjektperiode. For å formidle innhentet og egen erfaring og kunnskap, er målet å bidra på ulike arrangement rundt omkring i Norge i samarbeid med faglag, fylkesmenn, landbruksrådgivninger og andre som måtte vise interesse.

For tida utvikles ulike ”informasjonspakker” som er en kombinasjon av teori og praksis. Kontakt foregangsfylket dersom dette synes å ha aktualitet i deres område!

Publisert: 24.04.2014 Sist endra: 02.05.2014


Kurs og arrangement

Nytt frå matjorda.no