Facebook | Twitter Skriv ut

Økologisk korn

Oppland er foregangsfylke for økologisk korn fra og med januar 2014. Dette innebærer at Fylkesmannen i Oppland skal bidra til at målet om 15 prosent økologisk kornareal i landet kan nås i 2020. Prosjektet skal også bidra til gode avlinger på økologiske kornarealer og til et godt økonomisk resultat i økologisk kornproduksjon.

Som koordinator for Foregangsfylke korn har Fylkesmannen i Oppland et spesielt ansvar for utviklingen innen økologisk korndyrking, og for å formidle kunnskap og erfaringer til produsent-og fagmiljø. På et overordnet nivå skal dette arbeidet bidra til at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruk er økologisk i 2020, jf. Stortingsmeldinga "Velkommen til bords" Meld.St. 9 (2011-2012).

Planer for prosjektet
I det første prosjektåret vil det bli brukt tid og ressurser til å samle erfaringer som kan brukes til videre innretning av prosjektet. Det gjelder både oversikt over hva som allerede er gjort på kornområdet nasjonalt, og innhente ny og mer detaljert kunnskap. For å nå hovedmålsettingen er det etablert fem delmål:

  1. Kartlegge årsakene til at ikke flere konvensjonelle kornprodusenter legger om til økologisk produksjon.
  2. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å øke kompetansen om produksjonen på ulike typer gardsbruk.
  3. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å legge til rette for gode løsninger hos de andre aktørene i verdikjeden.
  4. Motivere til økologisk kornproduksjon ved å øke kompetansen hos landbrukets fagorganisasjoner, kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning, NLR, videregående skoler naturbruk og andre kompetansegivende aktører i landbruket.
  5. Legge til rette for økt leveranse/omsetning av økologisk korn både hos etablerte og nye produsenter.

Planen angir sentrale aktiviteter og tiltak som skal fremme økologisk kornproduksjon i løpet av planperioden.

Publisert: 24.04.2014 Sist endra: 02.05.2014