Artikkelarkiv

Firkanten på Sognefjellet

Forvaltningsplan og verneforskrift sendt DN for godkjenning

Fylkesmennene i Oppland og Sogn og Fjordane har oppsummert høringen og oversendt reviderte verneforskrifter og forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde til Direktoratet for naturforvaltning (DN).

T-merking

Høyrings-framlegg

Fylkesmannen i Oppland sender i desse dagar ut framlegg til nye verneforskrifter og revidert forvaltningsplan for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. Det er høve til å kome med fråsegn til framlegga innan 31.12.2007.

Musøyra

Møter i referanse-gruppene

Referansegruppa for revisjon av forvaltningsplanen for Jotunheimen nasjonalpark/Utladalen landskapsvernområde har hatt 4 møter.

Mogopen kallas Bukkeblome i Lom og Geitblomme i Vågå

Utkast oversendt til DN

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Oppland har oversendt utkast til revidert forvaltningsplan og verneforskrifter for en gjennomgang av Direktoratet for naturforvaltning.

Smørstabbtindane

Melding om oppstart

Melding om oppstart av revisjon av forvaltningsplan og verneforskrifter for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen Landskapsvernområde ble sendt ut 27. august 2004.