Møter i referanse-gruppene

Musøyra

Musøyra

Foto: Magnus Snøtun

Referansegruppa for revisjon av forvaltningsplanen for Jotunheimen nasjonalpark/Utladalen landskapsvernområde har hatt 4 møter.

Forslag til ny verneforskrift og forvaltningsplan oversendes Direktoratet for naturforvaltning i til faglig gjennomsyn i begynnelsen av juni 2006. Innspillene fra DN gir grunnlag for et nytt møte i referansegruppa før dokumentene sendes ut på høring.