Utkast oversendt til DN

Mogopen kallas Bukkeblome i Lom og Geitblomme i Vågå

Mogopen kallas Bukkeblome i Lom og Geitblomme i Vågå

Foto: Kari Sveen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Oppland har oversendt utkast til revidert forvaltningsplan og verneforskrifter for en gjennomgang av Direktoratet for naturforvaltning.

Dokumentene har vært bearbeidet gjennom 4 møter i referansegruppa. Direktoratet vil nå gjennomgå utkastet til verneforskrifter og forvaltningsplan og komme med merknader. Fylkesmennene vil så ta med innspillene fra DN videre i arbeidet i referansegruppa. Det blir utarbeidet et endelig utkast som sendes ut på høring til berørte parter og andre med interesser i Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde. 

Verneforskriften er tilpasset den standariserte forskriftsmalen for nasjonalparkene i Norge, spesielle tilpasninger for Jotunheimen er bakt inn i utkastet. Retningslinjer for forvaltningen når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv, tekniske inngrep, motorferdsel og bruksinteresser forøvrig går for det meste fram av kapittel 8. i forvaltningsplanen.