Organisering

Hurrungane i vinterlys

Hurrungane i vinterlys

Foto: Magnus Snøtun

Arbeidet med revisjon av verneforskrift og forvaltningsplan for Jotunheimen og Utladalen krev involvering av ulike brukargrupper av verneområdet. Arbeidet er organisert i ei styringsgruppa og ei referansegruppe.

Styringsgruppe:
Avdelingsdirektørane i kvart fylke vil vere styringsgruppe for arbeidet.

Referansegruppe:
Det vil bli oppretta ei referansegruppe for arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen og verneforskriftene. Følgjande etatar vert representert med eitt medlem:

  • Fem tilsynsutval
  • Den norske turistforening
  • Statens naturoppsyn
  • Ein representant for reiselivet
  • Statskog

I tillegg kjem fylkesmannen sine representantar (ein frå kvart fylke), dvs. i alt 10 personar.