Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Det er et mål å effektivt forebygge de skadene rovvilt kan forårsake på husdyr og tamrein, samt å begrense ulempene rovvilt kan påføre lokalsamfunn og andre grupper.

Statsforvalteren forvalter midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Det søkes om tiltakene årlig.

For søknader som omhandler tilskudd til rovdyravvisende gjerder, må det legges ved kart over området med inntegnet gjerdetrasè, og spesifisert budsjett med antatt timesforbruk til oppsetting. Leverandører av gjerdeutstyr kan være behjelpelige med å lage en plan for utførelsen med nødvendig dokumentajon.

Et godt oppsatt gjerde vil ha en forventet levetid på opp til 25 år. Søkere bør derfor være grunneiere til arealet som det søkes tilskudd til. Tilskudd kan bare unntaksvis gis til leietagere, og da kun dersom det finnes langsiktige leieavtaler.

Rovdyravvisende gjerder skal følge utarbeidet fastsatt standard.

I høyre marg finnes dokumenter knyttet til dette arbeidet.