Forvaltningsplan

En av rovviltnemndas oppgaver er å utarbeide en forvaltningsplan for rovvilt. Denne skal danne grunnlaget for Rovviltnemndas og Fylkesmennenes forvaltning av rovvilt i regionen, og gi størst mulig forutsigbarhet for alle berørte parter. 

Forvaltningsplan på enda tryggere grunn

Forvaltningsplanen for rovviltregion 2 som gjelder fra og med beitesesongen 2017 og fram til ny rullering i 2020/2021, har enda tryggere fundament enn de tidligere planene har hatt. Ny kunnskap og brede politiske og faglige prosesser skaffer fram stadig mer solide fakta, og dermed også et styrket beslutningsgrunnlag. 

Det kan nevnes som eksempel at bruken av viltkameraer er blitt ganske omfattende. Det svært store bildematerialet av rovdyr i sitt rette element og i sin naturlige utfoldelse som slike kameraer produserer, har gitt enten ny og bedre innsikt i dyras liv – eller har gitt bedre dokumentasjon på det vi mente å vite fra før. Begge deler er verdifullt for solid og forsvarlig forvaltning. Forvaltningsplanen framhever økt bruk av slike hjelpemidler i framtida.

Rovviltforvaltningen, og dermed også ordningen med regionale rovviltnemnder, har dessuten gjennomgått en landsomfattende evaluering som har gitt nemndene verdifulle tilbakemeldinger og føringer for arbeidet.

Blant de verdifulle resultatene av prosessen er en faglig sterk bekreftelse på at den dynamiske måten rovviltnemnda i region 2 forvalter gaupe på, passer for nettopp gaupas levevis. Vi praktiserer ikke fastlåst arealdifferensiering, men varierende fordeling av kvoter mellom jaktområdene alt etter skadeomfang og skadepotensiale. Jaktområdene er også under kontinuerlig justering. 

Tydelig arealdifferensiering og utpeking av prioriterte beiteområder ser ut til å være mest hensiktsmessig i forvaltningen av ulv og bjørn, men mindre hensiktsmessig i forvaltningen av gaupe. 

Blant nye poeng en ellers vil finne, er forsiktig bekymring knyttet til at jerv streifer hyppigere inn i vårt område fra nord og vest. Kongeørn er også viet noe bredere plass. Både brunbjørn og ulv har naturligvis fått tilbørlig omtale.

Det er – også i den sammenheng – understreket at samarbeid mellom rovviltnemndene i regioner som grenser mot hverandre, får økende betydning. Dette er vi i region 2 enige i.  

For øvrig er det verdt å minne om at forvaltningsplanene blir rullert, og dermed ikke laget helt på nytt fra grunnen av i hver periode. Det medfører at en god del av stoffet i den rullerte planen i for seg er vel kjent, men er blitt supplert, forbedret, gjort klarere og faglig enda bedre fundert gjennom den forskningen og kunnskapsinnhentingen som har funnet sted siden forrige rullering. 

Nemnda vedtok å sette i gang arbeidet med rulleringen umiddelbart etter at nemnda var oppnevnt i januar 2016. Da inviterte vi berørte og interesserte parter til å komme med innspill og synspunkter, som vi fikk en god del av. Planen har også vært ute på formell høring. Det kom inn 12 høringssvar, men enkelte innspill eller høringssvar ble avgitt på vegne av mer enn én høringsinstans. Engasjementet var altså bredere enn antallet høringssvar kan tyde på. Nemnda takker for bidragene, og for den kontinuerlige dialogen med landbruksorganisasjoner, miljøorganisasjoner, jeger- og fisk, andre interesseorganisasjoner og mange engasjerte privatpersoner for bidrag som gjør rovviltforvaltningen bedre.  

Jørund A. Ruud,
Leder for rovviltnemnda i rovviltregion 2