Åpner ikke for gaupejakt igjen nå

Ut fra status på felte dyr og vurderinger av bestandssituasjonen i rovviltregionen samlet sett er det besluttet at det ikke åpnes igjen for kvotejakt nå. 

Ved utgangen av 24. februar var gaupejakta i rovviltregion 2 stanset i alle kvoteregulerte jaktområder. Delkvotene i de fire jaktområdene var da fylt (samla kvote og/eller hunndyrkvote). Oversikt over felt dyr finner du ved å trykke her (lenke) og du kan også se de på www.rovbase.no

Sekretariatet og nemndas leder har fått flere henvendelser om det kan tildeles tileggsdyr. Rovviltnemndas vedtak åpner for at det kan tildeles tileggsdyr ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. Det er også en samlet restkvote fra jaktområder der enten totaltkvoten eller hunndyrkvoten ikke er felt. 

I løpet av jaktperioden ble det felt flere voksne hunngauper fra familiegrupper enn forventet, noe som kan ha større betydning for bestandsutviklingen og om bestandsmålet nås neste år. Ut fra status på felte dyr og vurderinger av bestandssituasjonen i rovviltregionen samlet sett, har sekretariatet i dialog med øvrige Statsforvaltere i rovviltregion 2 - og i samråd med rovviltnemndas leder - i dag derfor besluttet å ikke gjenåpne for kvotejakt nå. En eventuell gjenåpning på et seinere tidspunkt vil fortløpende bli vurdert ut fra eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene.

Kvotefri jakt i fem Agder-kommuner («buffersonen») vil imidlertid fortsette.

 

Kart over felte gauper i region 2 i 2021

Kart over felte gauper i region 2 i 2021