Kvotejakt på gaupe i 2020

Rovviltnemnda i region 2 har fattet vedtak om kvotejakt på gaupe i 2020. 

Nemnda har fastsatt en samlet kvote på inntil 20 dyr, hvorav inntil 6 hunner eldre enn ett år. 5 dyr, inkludert en voksen hunn, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene. Kvoten er fordelt på tre jaktområder, samt et område i Aust-Agder med kvotefri jakt.

Vedtaket kan lastes ned til høyre på denne siden eller på www.miljovedtaksregisteret.no. 

Vedtaket kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen 3 uker, jamfør forvaltningsloven §§ 28 og 29 og rovviltforskriften § 18. En eventuell klage skal framsettes for Rovviltnemnda i region 2, jamfør forvaltningsloven § 32.