Møte i rovviltnemnda 14. mai 2020

Det er innkalt til møte i rovviltnemnda den 14. mai 2020 kl 10. Møtet avholdes digitalt på Teams.

Nemnda skal behandle kvoter og vilkår for betinget skadefelling av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv og lisensfelling av jerv i 2020/2021. Det er også noen orienterings/drøftingssaker. 

Innkalling og saksdokumentene kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden. 

Dersom du ønsker å være tilhører på møtet ber vi om at du tar kontakt med sekretariatet, se kontaktinfo til høyre/nederst.