Starter arbeidet med revisjon av forvaltningsplan

Rovviltnemnda har vedtatt å revidere forvaltningsplanen for rovvilt (gaupe, brunbjørn, jerv, ulv og kongeørn) i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Dette er en oppfølging av gjeldende forvaltningsplan vedtatt i april 2017 som sier at planen skal revideres etter behov og minst én gang i hver valgperiode.

Gjeldende plan ble utarbeidet gjennom en prosess som involverte ulike forvaltningsinstanser og brukerinteresser. Forvaltningsplanen hadde god tilslutning i den avsluttende høringen og er i ettertid godt mottatt. Rovviltforvaltningen er under stadig endring, både i forhold til rovviltets bestandsutvikling, ulike og nye utfordringer og rammebetingelser. Rovviltnemnda ser derfor grunnlag for å sette i gang en revisjonsprosess.

Rovviltnemnda er opptatt av at prosessen skal være brukerorientert og integrerende, og inviterer derfor organisasjoner og andre til å gi innspill også i forkant av selve revisjonsarbeidet. Nemnda ønsker innspill både om ønsket informasjon, forslag til endringer i politikkdelen i gjeldende plan (soneforvaltning/geografisk differensiering, strategier, prioriteringer av forebyggende og konfliktdempende tiltak med mer), eller synspunkter på den videre prosessen.

Les mer i brevet som er sendt ut til kommuner og aktuelle organisasjoner som du kan laste ned til høyre/nederst på denne siden. 

Innspill sendes til sekretariatet ved Fylkesmannen i Oslo og Viken (fmovpost@fylkesmannen.no) innen 25. oktober 2020.