Om rovviltnemnda

Rovviltnemnda har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i regionen. Nemnda skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner. 

Medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra fylkestingene. Det er fylkespolitkere som sitter i nemnda.   

I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. De tidligere fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder utgjør region 2. For denne regionen består rovviltnemnda fra 2020 av de faste medlemmene og varamedlemmene som du ser under. Disse er oppnevnt på bakgrunn av tilhørighet til de tidligere fylkene regionen (i parentes i tabellene under). 

Henvendelser til nemnda kan sendes til sekretariatet, se egen kontaktinformasjon til høyre/nederst på denne sidenn. Er det behov for kontakt med nemndsmedlemmer direkte finner du kontaktinformasjon under.

  

Fast medlem (trykk for e-post) Telefon: 
Rune Hogsnes (leder, Vestfold)  916 33 552
Ståle Sørensen (Buskerud)  917 90 779
Maja Foss Five (Telemark)  915 18 129
Terje Riis-Johansen (Telemark)  975 63 000
Margit Dale (Aust-Agder)  954 47 471

 

Varamedlemmer (trykk for e-post) Telefon: 
Eli Hovd Prestegården (Buskerud)  909 17 556
Sven Tore Løkslid (Telemark)   976 98 619
Tone Berge Hansen (Telemark)  901 39 674
Kåre Pettersen (Vestfold)  990 22 385
Oddbjørn Kylland (Aust-Agder)  909 79 552

 

Sekretariat

Innenfor hver av de åtte forvaltningsregionene har Miljødirektoratet plukket ut  fylkesmannsembeter som er sekretariat for den enkelte rovviltnemnd. Sekretariatet skal drifte rovviltnemnden og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne. I forvaltningsregion 2 er det Fylkesmannen i Oslo og Viken som har sekretariatsansvaret. Forvaltningen skal skje i tett samarbeid med øvrige Fylkesmenn innen regionen. For region 2 omfatter dette også Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Agder.