Forvaltningsplan

Rovviltnemnda utarbeider en regional forvaltningsplan for rovvilt. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale målsettinger for de enkelte rovviltarter i regionen.

Forvaltningsplanen skal også inneholde konkrete retningslinjer for den geografiske arealdifferensieringen for regionen, og er nemndas grunnlag til å vurdere bruk av blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak. Forvaltningsplan for store rovdyr i region 4 ble ferdigstilt og godkjent av nemnda første kvartal i 2014.
Rovviltnemnda i region 4. besluttet i 2012 å iverksette arbeid med revisjon av gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr. Revisjonen var nødvendig på grunn av nye føringer, regler og retningslinjer innenfor rovviltforvaltningen, herunder blant annet ny naturmangfoldlov og Stortingets rovviltforlik. I tillegg ønsket vi en god gjennomgang for å forankre planens føringer, prioriteringer og soneinndeling. Erfaringer med bruk av eksisterende plan fra 2007 har også gitt et verdifullt grunnlag for å se hvilke endringer som burde gjøres.
Norsk rovviltforvaltning engasjerer brede lag av befolkningen, og rovviltnemnda vet at det er delte meninger om rovvilt i norsk natur. Noen ser på rovvilt som en verdifull del naturmangfoldet og vil gjerne ha en økt utbredelse. Andre har store utfordringer knyttet til tilbakekomsten av rovvilt og opplever at rovvilt endrer på næringsutnyttelsen av utmarka.
For nemnda er det viktig å synliggjøre den todelte målsettingen med rovvilt-forvaltningen i Norge og i vår region; vi skal ha landbruk i regionen og det er vedtatt bestandsmål for gaupe og ulv. Planen gir føringer både for forvaltning av rovvilt i regionen og for bruk av økonomiske virkemidler innenfor den handlingsfriheten nemnda og fylkesmennene har. Målsettingen er både å gjøre forvaltningen forutsigbar og å minske konflikter knyttet til rovvilt.
Vi håper at forvaltningsplanen vil gjøre hverdagen litt lettere, både for forvaltningen og for de som må leve med rovdyra i regionen.
Siv Henriette Jacobsen
leder (2013- 2015) for rovviltnemnda i region 4