Nemndsmøte 29. mars 2016

Innkalling, sakspapirer og protokoll publiseres her.

Tid: Tirsdag 29. mars kl 09:30-14:30
Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldsgate 12, Oslo

09:30 - 10:30: 

  • Velkommen og presentasjon
  • Rovviltnemndas og Fylkesmannens ansvar og myndighet.
  • Diverse (reiseregninger, drift av nemnda, fellesmøter med reg. 5, møtegodtgjørelse).
  • Husdyr og rovvilt i region 4.

10:30 – 11:30: 

01/16 Konstituering av ny nemnd

02/16 Valg av leder

03/16 Møteplan 2016

11:30-12:00:

Det serveres lunsj 

12:00 – 12:45:

Foredrag NINA om gaupe og gaupeprosjektet v/John Odden 

12:45 – 14:30:

04/16 Godkjenning av regnskap 2015

05/16 Tildelingsbrev (økonomiske rammer for nemndsarbeidet), budsjett og fordeling av midler 2016

06/16 Kvote for betinget skadefelling av jerv og bjørn

07/16 Forslag til Miljødirektoratet om kvote for betinget skadefelling av gaupe.

Diverse

Opplæring og studieturer 2016. Ønsker og behov.