Artikkelarkiv

Ingen klager tatt til følge

Rovviltnemndene i region 4 og 5 mottok flere klager på vedtaket om å åpne for lisensfelling av seks ulver. Nemndene tok ingen av klagene til følge, men departementet har etter forvaltningsloven siste ord i saken. 

Gir ikke oppsettende virkning

Naturvernforbundet har klaget på nemndas vedtak om lisensfelling av ulv, og nemnda har bestemt at klagen ikke gis oppsettende virkning.

Vinterbilde av ulv.

Åpner for lisensfelling av seks ulver

Rovviltnemndene i region 4 og 5 har fattet vedtak om å åpne for lisensfelling av seks ulver fra 1. oktober 2014 til 31. mars 2015.

Protokoll fra fellesmøte

Se innkalling, møtedokumenter og protokoll fra forrige møte i nemnda her.

De gamle nettsidene er nå historie.

Velkommen til ny nettside

De nye nettsidene gir informasjon om hva rovviltnemnda er, nyttig informasjon om rovviltforvaltning i regionen, kontaktinformasjon, samt lett tilgang til alle nemndas møtedokumenter.

Vinterbilde av ulv.

Møte om lisensfelling av ulv

Nemndene i region 4 og 5 holdt fellesmøte 13. august, og på sakslisten stod blant annet lisensfelling av ulv.

Finn møtedokumenter her

På de nye sidene har vi samlet innkallinger, sakspapirer og protokoller på en egen side.

Gaupe i sprang

Kvotejakt på gaupe

I vinter åpnes det kun for kvotejakt på gaupe i jaktområde 1.

Forebyggende tiltak mot rovviltskader

Fylkesmannen forvalter midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak,
Søknadsfristen er 15. februar 2014.

Vedtak om gaupekvote i region 4

Myndighet til å fastsette kvote for gaupejakt ble i sommer tillagt Miljødirektoratet. Rovviltnemnda har myndighet når bestanden i snitt de tre siste årene ligger på eller over bestandsmålet på seks familiegrupper i regionen (Oslo, Akershus og Østfold).

Endringer i rovviltnemnda

Siv Jacobsen er valgt til ny leder og Erik Unaas har kommet inn for Eirik Milde.

Tre gauper felt - jakta stenges

Det ble felt tre gauper i jaktområde 2 i rovviltregion 4 den 5. februar 2013. Dermed stenges jakta i jaktområdet.

Søk om støtte innen 15. januar

I Oslo og Akershus er fristen 15. februar 2013 for å søke om støtte til
forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak.

Ny forskrift om tilskudd

1. januar 2013 trådde ny forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot
rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i kraft.

Ny rovviltnemnd for region 4

Den nye rovviltnemnda for region 4 ble konstituert torsdag 29. mars 2012 og Eirik
Milde fra Østfold ble gjenvalgt som leder. Vibeke Limi fra Akershus ble
nestleder.