Om rovviltnemnda

Rovviltnemnda har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, bjørn og ulv i regionen. Nemnda skal gjennomføre vedtatt nasjonal rovviltpolitikk innenfor sin region, og skal ha nær kontakt med berørte kommuner og organisasjoner. 

Medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra fylkestinget i Viken og Oslo bystyre. 

I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. De tidligere fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør region 4. For denne regionen består rovviltnemnda fra 2020 av faste medlemmer og varamedlemmer som du ser under. Disse er oppnevnt på bakgrunn av tilhørighet til de tidligere fylkene i Viken (i parentes i tabellene under). 

Henvendelser til nemnda kan sendes til sekretariatet, se egen kontaktinformasjon. Er det behov for kontakt med nemndsmedlemmer direkte finner du kontaktinformasjon under.

 

Fast medlem (trykk for e-post) Telefon: 
Lise Hagen Rebbestad (leder, Akershus) 970 24 192
Dagfinn Sundsbø (Akershus) 977 65 835
Benedicte Lund (nestleder, Østfold) 977 14 838
Kjell Håvard Jensen (Østfold) 901 57 973
Arne Olav Haabeth (Oslo) 984 19 284

 

Varamedlemmer (trykk for e-post) Telefon: 
Lars Hilmar Smelror Berge (Akershus)  
Lars Reidar Pedersen Due (Akershus) 932 44 088
Torunn Vera Skottevik (Østfold) 950 32 813
Monica Carmen Gåsvatn (Østfold) 928 04 587
Haakon Riekeles (Oslo) 909 27 684

 

Nemndene utarbeider en regional forvaltningsplan for rovvilt, og har ansvaret for prioritering av forebyggende og konfliktdempende virkemidler, samt ansvaret for de ulike jakt- og fellingsregimer for rovvilt i regionen.

Sekretariat

Innenfor hver av de åtte forvaltningsregionene har Miljødirektoratet plukket ut ett statsforvaltningsembete som er sekretariat for den enkelte rovviltnemnd. Sekretariatet skal drifte rovviltnemnden og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne. I forvaltningsregion 4 er det Statsforvalteren i Oslo og Viken som har sekretariatsansvaret. 

Samarbeid mellom regionene

Nemnda i region 4 skal samarbeide med rovviltnemnda i region 5 (tidligere Hedmark) om forvaltning av ulv. For ulv er det fastsatt en egen forvaltningssone for ynglende ulv som dekker deler av de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Hedmark. Kart over ulvesonen kan du se ved å trykke her