Om rovviltnemnda

Nemnda skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig. Rovviltnemnda består av politikere fra fylkestingene.

I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. Fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør region 4. For hver region er det opprettet en rovviltnemnd, bestående av politikere fra Fylkestingene. Se hvem som er medlemmer i rovviltnemnda for region 4.

Nemndene utarbeider en regional forvaltningsplan for rovvilt, og har ansvaret for prioritering av forebyggende og konfliktdempende virkemidler, samt ansvaret for de ulike jakt- og fellingsregimer for rovvilt i regionen.

Sekretariat

Innenfor hver av de åtte forvaltningsregionene har Miljødirektoratet plukket ut ett fylkesmannsembete som er sekretariat for den enkelte rovviltnemnd. Sekretariatet skal drifte rovviltnemnden og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne. I forvaltningsregion 4 er det Fylkesmannen i Oslo og Viken som har sekretariatsansvaret. 

Samarbeid mellom regionene

Nemnda i region 4 skal samarbeide med rovviltnemnda i Hedmark om forvaltning av ulv. For ulv er det fastsatt en egen forvaltningssone for ynglende ulv avgrenset av fylkene Østfold, Oslo, Akershus med unntak av kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Nittedal øst for Nitelva, Hedmark med unntak av kommunene Nord-Odal, Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, samt de deler som ligger vest for Glomma av kommunene Åsnes, Våler, Elverum og Åmot.