Oversikt over biologiske rapporter for Tyrifjorden våtmarkssystem:

Biologiske undersøkelser i Nordre Tyrifjorden

Naturtypekartlegging av enkelte lokaliteter - verneplan for Tyrifjorden

Områder av interesse for vitenskapelig forskning og undervisning på Ringerike - UiO 1969

Verneverdige områder på Ringerike av interesse for naturvitenskapelig forskning og undervisning - UiO 1974

Høringsutkast: Nasjonal plan for restaurering av våtmark - Direktoratet for naturforvaltning 2012

Utkast til forvaltningsplan for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat 2016