Våtmarksområdene i og rundt Tyrifjorden har store naturverdier, og det er viktig at de forvaltes slik at disse verdiene blir bevart. Samtidig skal områdene kunne brukes både av fastboende og tilreisende. Dette er et felles ansvar for Fylkesmannen, kommunene, grunneiere og andre brukere av området.

I Nordre Tyrifjorden er det fem eksisterende våtmarksreservater. Dette er Juveren, Synneren, Lamyra, Averøya og Karlsrudtangen. Forvaltningsmyndighet for disse er Fylkesmannen i Buskerud. Har du spørsmål om forvaltningen, så ta kontakt med Fylkesmannen.

I juni 2018 ble elleve våtmarksområder i og i nærheten av Tyrifjorden vernet. Det største verneområdet, Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat, ventes vernet sammen med vernevdtaket som følge av Ringeriksbanen og E16.

Fylkesmannen jobber med forvaltningsplaner og informasjonstiltak for områdene. Det er Statens naturoppsyn (SNO) som passer på at vernebestemmelsene blir fulgt.

 

Kart, vernebestemmelser og faktaark for alle verneområder i landet finner du på Naturbase.