Det finnes forvaltningsplaner for de fem eksisterende naturreservatene. Fylkesmannen jobber nå med revisjon av disse, og med å oppdatere forvaltningsplanene for de nylig vedtatte verneområdene.

Forvaltningsplanen er et praktisk hjelpemiddel forå opprettholde og fremme verneformålet, og for å unngå tilfeldige enkeltavgjørelser som kan være uheldige for verneverdiene. Planen skal sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, eventuell tilrettelegging osv. Gjennom planprosessen ønsker vi å dempe eventuelle konflikter ved å avklare og ta stilling til hvordan ulike verne- og brukerinteresser skal behandles.