Lenke til andre aktuelle nettsider:

Miljødirektoratet

Ramsarkonvensjonen

Naturbase

Vannportalen Tyrifjorden

Norsk Ornitologisk Forening

Elvedeltadatabasen