Vernebestemmelser og kart

Nå er siden oppdatert med vernekart og forskrifter for de enkelte områdene.

Les mer

Tilråding av vern for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat

Miljødirektoratet tilrår vern av erstatningsarealer for økologisk kompensasjon sammen med det foreslåtte naturreservat Nordre Tyrifjorden og Storelva.

Les mer

Status i verneprosess for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat

Det siste gjenværende naturreservat fra verneplan for Tyrifjorden forventes vedtatt med verneplanen for økologisk kompensasjon.

Les mer

Informasjon om bruk av verneområdene

Fylkesmannen jobber med en brukervennlig oversikt over de viktigste bestemmelsene i de nye verneområdene.

Les mer

Verneplan for Tyrifjorden vedtatt

Det er i dag vedtatt opprettelse av 13 nye verneområder i og rundt Tyrifjorden. Verneområdene er på til sammen 21 312 dekar og ligger i kommunene Ringerike, Hole, Modum og Lier.

Les mer

Høringsfristene for verneplan økologisk kompensasjon nærmer seg

Høringsfristen for verneforslaget økologisk kompensasjon som følge av Ringeriksbanen/ E16 er 28. juni.

Les mer

Nye rapporter fra fugletelling

Fylkesmannen har nå lagt ut nye rapporter fra telling av overvintrende vannfugl i Tyrifjorden våtmarkssystem.

Les mer

Planlegging av skjøtsel- og restaurering i kroksjøene

Det er store naturverdier knyttet til de våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden.   Naturreservatene Juveren, Synneren og Lamyra er preget av eutrofiering og gjengroing og Fylkesmannen ønsker å gjennomføre skjøtsels- og restaureringstiltak for å bedre den økologiske tilstanden.

Les mer

Status verneplan

Verneplanen Tyrifjorden ligger til sluttbehandling hos Klima- og miljødepartementet og ventes vedtatt i løpet av 2018.

Les mer

Møte med Ramsar-sekretariatet om Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem

På vegne av Klima- og miljødepartementet inviterer Fylkesmannen i Buskerud til åpent møte om våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden. Bakgrunnen er at Ramsarsekretariatet besøker området for å se på forholdet mellom våtmarksverdier og planer for ny E 16 og Ringerikesbane. Møtet holdes på Sundvollen hotell torsdag 2. juli kl. 9 – 13. Det blir befaring etterpå, interesserte kan følge befaringen i egne biler.

Les mer