Forvaltningsplaner for foreslåtte verneområder i Tyrifjorden

Det skal utarbeides forvaltningsplaner for fire av de foreslåtte verneområdene i Tyrifjord-planen.

Les mer

Tilrådning for verneplan for Tyrifjorden er klar

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler vern av alle de områdene Fylkesmannen hadde med i sin tilråding, men gjør to endringer.

Les mer

Forvaltningsplaner for foreslåtte verneområder i Tyrifjorden

På oppdrag fra Fylkesmannen er nå Rådgivende Biologer AS i gang med å utarbeide forslag til forvaltningsplaner for fem områder i verneplan for Tyrifjorden.

Les mer

Ny høring om verneforskrift for biotopvernområde Vikersund-Bergsjø

Fylkesmannen foreslår en endring i verneforskriften for biotopvernområde Vikersund-Bergsjø i verneplanen for Tyrifjorden.

Les mer

Møter om forvaltningsplanen for Tyrifjorden

Det blir holdt møter for hvert område i forvaltningsplanen for Tyrifjorden i perioden mandag 10 september til onsdag 12 september.

Les mer

Oppstart av forvaltningsplaner for Nordre Tyrifjorden

Arbeidet med forvaltningsplaner for områder i Nordre Tyrifjorden er i gang.

Les mer

Møter om verneplan for Tyrifjorden

Fylkesmannen holder to møter for å informere om verneplanen for Tyrifjorden.

Les mer

Fylkesmannens anbefaling om vern i Tyrifjorden

Fylkesmannen har sendt sin tilråding om verneplan for Tyrifjorden til Direktoratet for naturforvaltning.

Les mer

Høringsuttalelser - Tyrifjorden

Forslag til verneplan for Tyrifjorden har vært ute på høring. Det kom inn over 100 uttalelser. Les uttalelsene til verneplanforslaget i vedlegg. Uttalelsene er samlet i en zip-fil som det kan ta litt tid og laste ned.

Les mer

Verneplan for Tyrifjorden er oversendt til Direktoratet for naturforvaltning

Fylkesmannens forslag innebærer vern av 30 000 dekar fordelt på 21 naturreservat og biotopvernområder.

Les mer