Det har vært lite aktivitet utad i arbeidet med verneplanen det siste halve året, men dette betyr ikke at arbeidet står stille.

Det har vært møter med kommunene i høst for å få en grundigere vurdering av brukerinteresser og samfunnsmessige interesser. Fylkesmannen har også hatt møte med Norsk Ornitologisk forening for å vurdere områdenes verdi for fuglelivet.

I juni fikk Fylkesmannen et brev (vedlagt) fra rådmennene i de fire kommunene som blir berørt av planarbeidet der de kom med innspill til den videre prosessen. Her ble behovet for å se alle brukerinteressene i en mer helhetlig sammenheng presisert. De ba om en utsettelse av verneplanarbeidet for å vurdere utarbeidelse av en plan etter plan- og bygningsloven der alle brukerinteressene ble vurdert. Fylkesmannen inviterte kommunene og Direktoratet for naturforvaltning til et møte for å drøfte prosessen.

Møte mellom kommunene og Direktoratet for naturforvaltning (DN)

21. august 2009 inviterte Fylkesmannen til et møte mellom DN og de fire kommunene slik at kommunene kunne få legge fram sine synspunkter. Til stede var ledelse og saksbehandlere både i DN, kommunene og hos Fylkesmannen.


Hovedbudskapet fra kommunene var at de mener at den tradisjonelle verneprosessen ikke er egnet til å foreta en helhetlig vurdering av arealdisponering og samfunnsutvikling innen vurderingsområdet. De oppsummerte vegen videre med to alternativer:

Staten bidrar økonomisk og ressursmessig til en parallell kommunedelplan for Tyrifjorden hvor alle interesser vektlegges.

De områder som har størst interesse med hensyn til samfunnsutvikling tas ut som vurderingsområde til verneplanen.

Direktoratet for naturforvaltning ga uttrykk for skepsis i forhold til et parallelt planarbeid fordi det vil forsinke verneplanarbeidet med flere år. Dette vil ingen være tjent med. De ga imidlertid uttrykk for at tidsrammen de har gitt for planarbeidet kan forskyves. Fylkesmannen har fått i oppdrag å ha et verneforslag klart i løpet av 2009, men denne fristen kan utsettes dersom det er behov for lengre tid på avklaringer og vurdering av for eksempel brukerinteresser.

Fylkesmannen inviterte kommunene sterkere inn i verneplanarbeidet, i fasen som skal vurdere og rangere brukerinteressene. Når verneverdier og brukerinteresser er rangert og vurdert opp mot hverandre, kan det lages utkast til verneplan som legges fram for rådgivende utvalg. Mange problemstillinger vil også la seg løse ved utforming/tilpasning av verneforskrifter samt bestemmelser i forvaltningsplan innenfor et endelig verneområde.

Kommunene ga positiv tilbakemelding på den skisserte framgangsmåten.

Møter mellom kommunene og Fylkesmannen
25. september og 24. november. Tema for møtene har vært vurdering og rangering av brukerinteressene og de samfunnsmessige interessene i de ulike delene av vurderingsområdet.

Møte mellom Norsk Ornitologisk forening og Fylkesmannen (NOF)
22. september. Møte mellom Hole og Ringerike lokallag av NOF og Fylkesmannen. Tema var en gjennomgang av verdiene knyttet til fuglelivet i området og vurdering og rangering av de ulike delområdenes betydning for fuglelivet.

Videre framdrift i planarbeidet
Et første utkast til verneplan for Tyrifjorden vil raskt over nyttår bli sendt til det rådgivende utvalget. Etter grundige drøftinger i utvalget, skal verneplanen sende ut på høring til grunneiere, offentlige etater og lag og foreninger. Alle vil da ha mulighet for å komme med uttale til planforslaget.