Fylkesmannen skal utarbeide verneplan for vannfugl og våtmarksfugl.

Direktoratet for naturforvaltning har bedt Fylkesmannen i Buskerud om å utarbeide en verneplan for vannfugl og våtmarksfugl i Tyrifjorden.

Målet er at vannfugl og viktige våtmarksområder skal sikres bedre som leveområde for planter og dyr. Fra før er fem mindre våtmarksområder vernet som naturreservater i Nordre Tyrifjorden. Disse er også utpekt som Ramsarområder. Dette er våtmarksområder med internasjonal verneverdi.

Verneplanen som nå starter opp er en del av en nasjonal oppfølging av Ramsarkonvensjonen. Hovedvekt vil bli lagt på Nordre Tyrifjorden. Planen skal imidlertid omfatte hele Tyrifjorden.

Våtmarker er en sterkt presset naturtype, og mange lokaliteter trues av industri og annen utbygging, forurensning, jordbruk og annen aktivitet. Fylkesmannen skal utrede vern av nye våtmarksområder. Samtidig vil forskrifter og grenser for eksisterende reservater bli vurdert.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) fremmet i 1996 forslag om nye fuglefredningsområder i Hole og Ringerike. Foreningen peker på en rekke viktige lokaliteter  for vannfugl som burde sikres. Disse områdene vil bli vurdert i verneplanen.

Lokallaget av NOF har i en årrekke overvåket området og hatt systematiske fugletellinger.  NOF peker på at det har skjedd  dramatiske endringer i hekkebestanden av viktig arter. Hekkeområdene har vært utsatt for stadige forstyrrelser. Ungeproduksjonen for enkelte arter er for lav til å opprettholde bestanden.

Også innenfor de eksisterende reservatene skjer forstyrrelser, bl.a. ulovlig motorbåtferdsel. Fylkesmannen er oppmerksom på problemet og behovet for styrket forvaltning og oppsyn. Dette vil bli tatt opp i verneplanen. Det er et mål at økt fokus på våtmarksvern skal gi mer ressurser til forvaltningen.