På oppdrag fra Fylkesmannen er nå Rådgivende Biologer AS i gang med å utarbeide forslag til forvaltningsplaner for fem områder i verneplan for Tyrifjorden.

Forslag til forvaltningsplaner gjelder for følgende områder i verneplan for Tyrifjorden:

Storøysundet – Sælabonn

Hovsenga

Ådalselva

Solbergtjern

Hekkeholmer

Fylkesmannen meldte oppstart av planarbeidet i mai 2012, og det ble holdt møter enkeltvis for de fem forvaltningsplanene 10. – 12. september.

Vi har fått mange nyttige innspill, men ønsker fortsatt at de som har innspill til forvaltningsplanene tar kontakt med enten Rådgivende Biologer AS eller Fylkesmannen.

Rådgivende Biologer AS, Bredsgården, Bryggen,5003 Bergen.

Linn Eilertsen Tlf: 41460197. E-post: linn.eilertsen@radgivende-biologer.no

Ole Kristian Spikkeland: Tlf: 48098653. E-post: ole.kristian.spikkeland@radgivende-biologer.no

Rådgivende biologer