Det skal utarbeides forvaltningsplaner for fire av de foreslåtte verneområdene i Tyrifjord-planen.

Områdene det gjelder er:

Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat

Søndre Tyrifjorden naturreservat

Vikersund og Bergsjø biotopvernområde

Vassbunn naturreservat

Utkast til forvaltningsplan vil bli utarbeidet av Rådgivende Biologer AS.

Les mer i vedlegg.